Agenda vergadering 21-06-2018

PARTICIPATIERAAD ZUNDERT

Achtmaal, Klein Zundert, Rijsbergen,Wernhout en Zundert.

 

AGENDA VERGADERING 21 juni 2018.

 

 1. Opening voorzitter.

 

 1. Vaststellen agenda.

 

 1. Gesprek met Jan de Pooter:

 

 • Evaluatie mininabeleid gemeente Zundert, rapportage KWIZ.
 • Inkomens effect rapportage gemeente Zundert, rapportage KWIZ.
 • Innovatiebonus wmo begeleiding 2018.

 

 1. Mededelingen, ontvangen en verzonden post.

 

 1. Verslag vergadering 17 mei 2018.

 

 1. Werving vertegenwoordiging mantelzorg en mensen met beperking.

 

 1. Bestuursopdrachten:

 

 • Integrale bestuursopdrachten, Jan Koetsenruijter.
 • WMO Jos Hereijgers,Ad Frerejean.
 • Jeugdzorg, Mieke Mutsters en Louise Schellen.
 • Participatiewet, Louise Schellen en Rene Disseldorp.

 

 1. Rondvraag en afsluiting.

 

BIJLAGEN:

 

 • Rapportage KWIZ, evaluatie minimabeleid gemeente Zundert(reeds ontvangen).
 • Rapportage KWIZ, inkomenseffectrapportage gemeente Zundert(reeds ontvangen).
 • Verslag 17 mei 2018.

 

read more

Agenda 17-05-2018

PARTICIPATIERAAD ZUNDERT.

Achtmaal,Klein Zundert,Rijsberen,Wernhout en Zundert.

 

Agendavoorstel vergadering 17 mei 2018.

 

 1. Opening voorzitter.

 

 1. Vaststellen agenda.

 

 1. Introductie Bulent Acer, ambtenaar participatiebeleid gemeente Zundert.

 

 1. Mededelingen en ingekomen en uitgegane post.

 

 1. Verslag vergadering 19 april 2018.

 

 1. Overleg voorzitter met Jan de Pooter d.d. 9 mei 2018:

 

 • Innovatiebonus WMO begeleiding. 2018.
 • Armoedebeleid gemeente Zundert ( Kleinsma gelden, KWIZ onderzoek, diapresentatie Werkplein).

 

 1. Nieuwe wethouder Twan Zopfi.

Afscheid wethouder Jan Aarts 25 mei 2018 van 16.30 tot 19.00 uur.

 

 1. Werving kandidaten opvolging mantelzorg en mensen met beperking.

 

 1. NLvoorelkaar,

AVG Algemene Verordening Gegevensbescherming in de vrijwillige sector.

Ook voor participatieraad.

 

 1. Stand van zaken:
 • Opheffing platform gehandicapten en taakverdeling.

 

 1. Rondvraag en afsluiting.

 

read more

Notulen vergadering 22-03-2018

PARTICIPATIERAAD ZUNDERT.

Achtmaal, Klein Zundert, Rijsbergen,Wernhout en Zundert.

 

Onderwerp                                       :              Verslag vergadering.

Datum vergadering                       :              22 maart 2018.

Locatie                                                :              Ouderencentrum Levenslust, Klein Zundert.

Aanvang                                             :              20.00 uur.

Aanwezig                                           :              Adje Maes-Martens, Rina van Hassel-Jochems,

                                                                               Jan Koetsenruijter, Adrienne Bersi-Goossens,

                                                                               Jos Hereijgers, Louise Schellen,René Disseldorp,

                                                                               Ad Frèrejean.

Afwezig                                              :              Ko Knoop (m.k.)

Gasten                                                :              Harrie Dirkx.

Verslag                                                :              Ad Frèrejean.

============================================================================

 

 

 

De voorzitter opent de vergadering met een bijzonder welkom aan de heer Dirkx.

Hij zal ons informeren over seniorenhuisvesting en de WMO.

De agenda en het verslag zijn niet door iedereen ontvangen. Ad maakt dit in orde.

 

 1. Vaststellen agenda.

 

De actielijst wordt toegevoegd aan punt 12 van de agenda.

Eveneens het reizigersoverleg collectief vervoer.

 

 1. Vragen n.a.v. Inleiding heer Dirkx:

 

 • Hoeveel mensen maken in Zundert gebruik van de WMO ?
 • Heeft de gemeente Etten-Leur de dienstencheques in 2018 ook gehalveerd ?
 • De kruisvereniging Etten-Leur/Zundert heeft de gemeenten verzocht bij te dragen

In de kosten van het wijkzusterproject. Een kopie wordt naar de leden gestuurd.

Vraag is of de participatieraad dit verzoek kan ondersteunen.

 

 1. Mededelingen/post in/uit:

 

 • Ko heeft 16/3 aangegeven per direct te willen terugtreden als lid van de participatieraad. Afscheid in de vergadering van april.

 

 1. Verslag 15 februari 2018:

 

 • Er is geen schriftelijke bevestiging van het budget van € 4.935,- voor 2018 ontvangen.

Alleen een mondelinge toezegging.

 • Het openen van een rekening bij de SNS bank en het beeindigen van de rekening bij de Rabobank zijn nog niet geregeld. Jan opent een rekening bij de SNS. Zodra dit gebeurd is kan Rina de rekening bij de Rabobank afsluiten.

 

 • Zonder verdere bemerkingen wordt het verslag vastgesteld met dank aan de secretaris.

 

 1. Overleg voorzitter met Jan de Pooter d.d. 7 maart 2018:

 

 • Jan heeft de leden een overzicht van het besprokene met Jan de Pooter toegestuurd.
 • Elk kerkdorp heeft een ambassadeur, die zijn/haar oor te luister legt. Op de gemeentelijke website is vermeld wie die ambassadeurs zijn.

 

 

 1. Kwalitatief client-tevredenheidsonderzoek WMO:

 

 • Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Companen, hetzelfde bureau wat jaarlijks het gemeentelijk client tevredenheids onderzoek uitvoert.
 • De participatieraad zou graag inzage hebben in de opdracht, die is verstrekt en de te hanteren vragenlijst.
 • Een programma van eisen voor het onderzoek wordt door René aan de leden toegezonden.
 • De (anonieme) brief over het disfunctioneren van het loket Elz wordt niet besproken.

In het clientervaringsonderzoek dient het functioneren van Elz te worden meegenomen.

Anderzijds heeft Elz haar werkwijze reeds aangepast door ook na de aanvraag/indicatie/toewijzing contact met de cliënt te blijven onderhouden.

We kunnen niet oordelen n.a.v. één ontevreden klant.

 

 

 1. Rooster aftreden participatieraad:

 

 • Van Adje wordt vandaag afscheid genomen met dank voor haar inzet voor mensen met een beperking in de participatieraad, het platform gehandicapten en het reizigersoverleg collectief vervoer.
 • Rina geeft aan per 1 januari 2019 te willen terugtreden als lid van de participatieraad.

Zij heeft zich dan 8 jaar ingezet vanuit de dorps- en wijkraden.

 • Ko is vandaag niet aanwezig. Van haar wordt in de vergadering van april afscheid genomen.
 • De PR commissie maakt een ontwerp vacature tekst voor de gemeentelijke pagina in de Zunderste Bode. De afdeling communicatie van de gemeente biedt haar medewerking.

Het is goed een kleine selectiecommissie te benoemen om de aanmeldingen te beoordelen en af te handelen

 

 

 

 

 1. Presentatie en profilering participatieraad:

 

 • Vanuit de gemeentelijke ambassadeurs/afdeling voorlichting is opgemerkt de namen van de kerkdorpen in de naamvoering van de participatieraad te vermelden. Dat ligt nog steeds gevoelig.

Verder de naamgeving zo kort mogelijk houden.

Bovendien is de naam Zorg en welzijn niet dekkend meer.

Het wordt dan:

PARTICIPATIERAAD ZUNDERT, Achtmaal,Klein Zundert, Rijsbergen,Wernhout en Zundert

 

De gemeentelijke ambassadeurs leggen hun oor te luister in de diverse kerkdorpen van Zundert.  Info op de gemeentelijke website.

 

 

 • De wens is te komen tot een duidelijke huisstijl . De foldertekst wordt herzien en er

wordt gekeken of een flyer niet beter is dan een vouwfolder.

De gemeente heeft een budget in het vooruitzicht gesteld voor PR activiteiten.

 

 • Voor de bekendmaking van het werk van de participatieraad is het idee seniorenorganisaties en vrouwenorganisaties (potentieel mantelzorgers) te benaderen.

 

 1. Bestuursopdrachten:

 

 • Jan neemt de integrale bestuursopdracht sociaal domein 2018 voor zijn rekening.
 • Louise en René het werkplan participatiewet 2018.
 • Mieke en Louise het werkplan jeugd 2018.
 • Ad en Jos het WMO werkplan 2018.
 • In de volgende vergadering komen we hierop terug.

 

 • Algemeen advies aan de gemeenten is de betreffende participatieraden periodiek te informeren over de stand van zaken.

 

 1. Vertegenwoordiging mensen met beperking:

 

 • Naast de belangenbehartiging van mensen met fysieke beperking is er ook de groep mensen met verstandelijke en psychische beperking. Vraag is wie deze groepen t.a.v. gemeentelijk beleid vertegenwoordigt. In de verdere vormgeving van de participatieraad dient hieraan aandacht te worden besteed.

 

 1. Rondvraag en afsluiting:

 

read more

Agenda 22-03-2018

VERGADERING PARTICIPATIERAAD ZUNDERT.

 

Agenda 22 maart 2018.

 

 

 1. Opening voorzitter.

 

 1. Vaststellen agenda.

 

 1. Inleiding huisvesting voor senioren door de heer H.Dirckx.

 

 1. Mededelingen, post in/uit.

 

 1. Verslag 15 februari 2018.

 

 1. Verslag overleg voorzitter met Jan de Pooter 7 maart 2018.

 

 1. Kwalitatief client-tevredenheidsonderzoek WMO.

 

 • Stand van zaken.
 • Onderzoek functioneren loket Elz.

 

 1. Rooster aftreden participatieraad:

 

 • Aftreden Adje Maes, Ko Knoop,Adrienne Bersi.
 • Vacatures uitzetten.

 

 1. Presentatie en profilering participatieraad (verslag werkgroep 22 februari)

 

 • Naamvoering participatieraad.
 • Huisstijl, folder.
 • Presentaties naar doelgroepen ( ouderen, mantelzorgers,vrijwilligers,etc.).

 

 1. Bestuursopdrachten:

 

 • WMO, Goed voor elkaar, werkplan 2018.
 • Jeugdzorg, Werkplan jeugd 2018.
 • Participatiewet, werkplan participatiewet 2018.

 

 1. Clientvertegenwoordiging en advisering voor mensen met fysieke beperking, verstandelijke beperking en psychische aandoening.

 

 1. Rondvraag en afsluiting.
read more

Agenda 15-02-2018

 

AGENDAVOORSTEL.

 

 

Vergadering participatieraad Zundert 15 februari 2018.

 

 1. Opening voorzitter

 

 1. Vaststellen agenda.

 

 1. Presentatie Jan de Pooter:

 

 • Positie participatieraad in het gemeentelijk sociaal domein.
 • Verordening participatieraad 11-07-2017 en wijzigingsvoorstellen.
 • Armoedebeleid gemeente Zundert.
 • Rooster aftreden leden in het kader van de verordening.
 • Bestuursopdrachten (toelichting gemeente).
 • Mantelzorgcompliment
 • Verslag overleg voorzitter en wethouder/ambtenaar d.d. 7-2-2018.

 

 1. Post in/uit en mededelingen.

 

 1. Verslag en actielijst vergadering 25 januari 2018.

 

 1. WMO verdiepingsonderzoek stand van zaken.

 

 1. Vaststellen datum vergadering maart 2018.

 

 1. Vaststellen naamgeving participatieraad.

 

 1. Rondvraag en afsluiting.

 

 

BIJLAGE(n):

 

 • Verordening raadsbesluit 11 juli 2017.
 • Verslag vergadering 25 januari 2018.
 • Actielijst vergadering 25 januari 2018.

 

 

read more

Agenda 25-01-2018

VERGADERING PARTICIPATIERAAD WELZIJN ZORG ZUNDERT.

 

Agenda 25 januari 2018.

 

 1. Opening voorzitter.

 

Vaststellen agenda.

 

 1. Mededelingen/ingekomen en uitgegane post.

 

 1. Verslag vergadering 16 november 2017.

 

 1. Overleg voorzitter/ambtenaar.

 

 1. Verordening:

 

 • Verordening participatieraad 2010.
 • Verordening participatieraad 2017.
 • Verordening sociaal domein.

 

 1. Lidmaatschap participatieraad:

 

 • Rooster aftreden.
 • Benoemingsprocedure nieuwe leden.
 • Samenstelling werkgroepen.

 

 1. Website:

 

 • Vormgeving, aanpassing en onderhoud website.
 • Koppeling website participatieraad met website gemeente.

 

 1. Werkwijze participatieraad:

 

 • Tweesporenbeleid B&W en participatieraad.

Stukken niet achteraf, maar tegelijkertijd.

 

 1. Bekendheid participatieraad:

 

 • Profilering via Zundertse Bode.
 • Bekendheid via doelgroepen.
 • Secretariaatsadres bij voorzitter.

 

 1. Rondvraag en afsluiting.

 

read more

Agenda vergadering 8 juni 2017

Beste leden,

 

Vriendelijk wordt u uitgenodigd voor de vergadering van de participatieraad

op donderdag 8 juni 2017 in het centrum Bij ons……in Zundert.

De aanvang is als gebruikelijk om 20.00 uur.

 

AGENDA.

 

1.            Opening voorzitter.

 

2.            Kennismaking met wethouder Rinie van Tilburg (plaatsvervanger voor

wethouder Jan Aarts).

 

3,            Verslag van de ombudsman, de heer Ignace Nolet.

 

4.            Ingekomen/uitgegane post en mededelingen.

 

5.            Verslag vergadering participatieraad 18 mei 2017.

 

6.            Jaarverslag participatieraad 2016.

 

7.            Brief participatieraad aan gemeente d.d. 26 mei 2017.

 

8.            Overleg voorzitter met Jan de Pooter.

 

9.            Ronde doelgroepen.

 

10.          Rondvraag en afsluiting.

 

read more

Notulen vergadering 19 januari

Participatieraad Zorg Welzijn Zundert

 

Onderwerp        :               Verslag vergadering 19 januari  2017.

Aanwezig           :               Mieke Mutsters, Louise Schellen, Adrienne van Hees, Rina van Hasselt,

                                               Ad Frèrejean, Joost van Langen,.

Afwezig               :               René Disseldorp, Ko Knoop, Jos Hereijgers, Adje Maes-Martens,Ad van

                                               Nunen.

Verslag                :               Ad Frèrejean.

 

 1. Opening.

De voorzitter opent de vergadering met melding van de aanwezigen. Ad van Nunen neemt afscheid wat later in de agenda terugkomt.

 1. Ingekomen en uitgegane post en mededelingen:

 

–          Herinnering uitnodiging Surplus bijeenkomst 2 februari 2017.

De leden van de participatieraad zijn uitgenodigd.

–          Verzoek tekstaanlevering gemeentelijke infogids.

–          Stukken BUS ter kennisgeving aangenomen.

–          Attentie Healthweek 2017 (wordt aan ieder toegestuurd).

–          Brief Ad van Nunen einde lidmaatschap participatieraad.

–          Uitnodiging Meet and Greet (wordt aan ieder toegestuurd).

–          Alle gemeentelijke stukken zijn aan ieder toegezonden.

–          Voorstel Jos Hereijgers Avoord uit te nodigen voor informatie over huisvesting Zundert.

(komende vergadering bespreken, niet alleen over ouderenhuisvesting spreken).

 

 1. Verslag 17 november`2017.

 

–          Tel. Nr. Joost niet op de gemeentelijke website vermelden.

 

 1. Vergaderschema 2017.

 

–          Wijziging t.o.v. het eerder ontvangen vergaderschema. De volgende data zijn voor 2017 vastgesteld.

19 januari, 16 februari, 16 maart, 20 april, 18 mei, 8 juni, 21 september, 12 oktober, 16 november, 14 december.

 

Mieke is op 18 mei verhinderd.

Jos is op 19 januari, 15 juni en 14 december verhinderd.

Ko is op 19 januari, 15 juni en 14 december verhinderd.

 

 

 1. Overleg voorzitter met Jan de Pooter (telefonisch).

 

–          Het plan van aanpak n.a.v. het onderzoek van  Companen en de rekenkamercommissie

is ter sprake geweest. Het wordt aan ieder toegezonden. Graag reacties naar Joost.

–          De PGB kwestie Etten-Leur komt ter sprake. In de situatie, waar een mantelzorger betaald werd met een PGB, is door de gemeente het PGB ingetrokken. Verwacht werd dat de mantelzorger de zorg gratis verleende. De rechter heeft besloten dat de gemeente mantelzorg niet mag opleggen. Hoe is het beleid van de gemeente Zundert ? Inherent aan Etten-Leur ? Joost bespreekt dit met Jan de Pooter.

–          Dienstenchecques.

Zundert wil t.o.v. de 5 andere gemeenten geen uitzondering vormen. Deze gemeenten hebben besloten clienten met huishoudelijke hulp dienstenchecques toe te kennen als compensatie voor het geringer aantal geïndiceerde uren.

–          Mantelzorgbeleid.

Een nota mantelzorgbeleid wordt door de gemeente in februari opgepakt.

–          Preventie gezondheidszorg.

Dit wordt door de GGD uitevoerd en vormt waarschijnlijk onderdeel van het WMO beleid.

–          Armoedebeleid is inherent aan Etten-Leur.

 

 1. Ombudsman.

 

Na enkele cases in de aanvangfase is de toevoer gestopt. Er komen geen aanmeldingen binnen. Bij elk WMO-besluit wordt de ombudsman ter kennisgeving vermeld.

Er is een flyer gemaakt (deze wordt opgevraagd).

Kan de ombudsman ook breder werken (niet alleen individueel, maar bijv. ook bij

collectieve problematiek). Voor het startjaar zijn nog geen gegevens bekend. In het voorjaar Ignace Nolet opnieuw uitnodigen.

 

 1. Dienstenchecques.

 

–          Ongelijke behandeling is voor de participatieraad onaanvaardbaar. Bezwaarmakers hebben hun oude uren teruggekregen. Degenen, die geen bezwaar gemaakt hebben, ontvangen dienstenchecques.

–          De koepel van WMO raden heeft een visie op dienstenchecques in de laatste nieuwsbrief weereggeven.

–          De participatieraad is van mening dat ieder de oude uren terug moet ontvangen.

–          Bovendien is het verstrekken van dienstenchecques naast de regulier verkregen uren nodeloos ingewikkeld.

 

 1. Positie Welzorg.

 

–          De gemeente Zundert heeft het contract met Welzorg niet verlengd. Reden is ontevredenheid over het functioneren van Welzorg. Er is gekozen voor een andere leverancier voor hulpmiddelen. Clienten zullen hier weinig van merken.

–          Het loket ELZ moet dit regelmatig gemerkt hebben. Hiervan is echter weinig vernomen.

 

 1. Functioneren loket ELZ.

 

–          De signalen ven de leden van de participatieraad zijn aan ieder toegestuurd.Deze zijn heel verschillend, van totale ontevredenheid tot tevredenheid.

–          Voorgesteld wordt in het jaarlijkse onderzoek van Companen de tevredenheid met het loket ELZ op te nemen. Joost bepreekt dit met Jan de Pooter.

 

 1. Afscheid Ad van Nunen.

 

–          Ad heeft aangegeven per 19 januair 2017 definitief te willen stoppen.

–          Eerder is besloten geen plaatsvervanger te zoeken.

–          Joost en Ad gaan op 31 januari om 11 uur bij Ad van Nunen langs.

 

 1. Clientenraad Werkplein.

–          De cliëntenraad telt 26 leden.

–          Secretaris is Cynthia Jones uit Zundert.

–          De definitieve oprichting is erg laat aan de leden aangegeven.

–          Rene Disseldorp is plaatsvervanger van Louise.

–          Ad vraagt Louise te informeren naar het  rentepercentage, wat mensen die een lening aangaan bij de kredietbank moeten betalen. Landelijk blijkt dit erg hoog te zijn. Mensen met financiele moeilijkheden komen zodoende nog verder in de problemen.

 

 1. Rondvraag en afsluiting.

 

–          Ad meldt dat de clientondersteuning bij de keukentafelgesprekken wordt ondergebracht

bij de Stichting Welzijn Zundert. Dat betekent dat geen nieuw contract wordt aangegaan met MEE. Een groot deel van de ondersteuningsfunctie blijft wel bij MEE. Joost bespreekt dit met Jan de Pooter. De leden vragen zich af of het budget van SWZ door de gemeente wordt utigebreid. Hoogstwaarschijnlijk wordt de clientondersteuning door vrijwilligers verzorgd.

–          De kascontrole 2016 wordt door Mieke en Adrienne gedaan voorafgaande aan de volgende vergadering. Rina maakt een overzicht inkomsten en uitgaven 2016.

–          Ad brengt het bindend OV advies voor de deeltaxi ter sprake. Hiervan zijn met name ouderen, die ’s avonds niet met OV durven reizen de dupe. Niet al deze mensen hebben een WMO pas. Adje heeft dit onder de aandacht van het reizigersoverleg gebracht.

–          Niets meer ter sprake zijnde sluit de voorzitter de vergadering.

read more