Agenda vergadering 8 juni 2017

Beste leden,

 

Vriendelijk wordt u uitgenodigd voor de vergadering van de participatieraad

op donderdag 8 juni 2017 in het centrum Bij ons……in Zundert.

De aanvang is als gebruikelijk om 20.00 uur.

 

AGENDA.

 

1.            Opening voorzitter.

 

2.            Kennismaking met wethouder Rinie van Tilburg (plaatsvervanger voor

wethouder Jan Aarts).

 

3,            Verslag van de ombudsman, de heer Ignace Nolet.

 

4.            Ingekomen/uitgegane post en mededelingen.

 

5.            Verslag vergadering participatieraad 18 mei 2017.

 

6.            Jaarverslag participatieraad 2016.

 

7.            Brief participatieraad aan gemeente d.d. 26 mei 2017.

 

8.            Overleg voorzitter met Jan de Pooter.

 

9.            Ronde doelgroepen.

 

10.          Rondvraag en afsluiting.

 

read more

Notulen vergadering 19 januari

Participatieraad Zorg Welzijn Zundert

 

Onderwerp        :               Verslag vergadering 19 januari  2017.

Aanwezig           :               Mieke Mutsters, Louise Schellen, Adrienne van Hees, Rina van Hasselt,

                                               Ad Frèrejean, Joost van Langen,.

Afwezig               :               René Disseldorp, Ko Knoop, Jos Hereijgers, Adje Maes-Martens,Ad van

                                               Nunen.

Verslag                :               Ad Frèrejean.

 

 1. Opening.

De voorzitter opent de vergadering met melding van de aanwezigen. Ad van Nunen neemt afscheid wat later in de agenda terugkomt.

 1. Ingekomen en uitgegane post en mededelingen:

 

–          Herinnering uitnodiging Surplus bijeenkomst 2 februari 2017.

De leden van de participatieraad zijn uitgenodigd.

–          Verzoek tekstaanlevering gemeentelijke infogids.

–          Stukken BUS ter kennisgeving aangenomen.

–          Attentie Healthweek 2017 (wordt aan ieder toegestuurd).

–          Brief Ad van Nunen einde lidmaatschap participatieraad.

–          Uitnodiging Meet and Greet (wordt aan ieder toegestuurd).

–          Alle gemeentelijke stukken zijn aan ieder toegezonden.

–          Voorstel Jos Hereijgers Avoord uit te nodigen voor informatie over huisvesting Zundert.

(komende vergadering bespreken, niet alleen over ouderenhuisvesting spreken).

 

 1. Verslag 17 november`2017.

 

–          Tel. Nr. Joost niet op de gemeentelijke website vermelden.

 

 1. Vergaderschema 2017.

 

–          Wijziging t.o.v. het eerder ontvangen vergaderschema. De volgende data zijn voor 2017 vastgesteld.

19 januari, 16 februari, 16 maart, 20 april, 18 mei, 8 juni, 21 september, 12 oktober, 16 november, 14 december.

 

Mieke is op 18 mei verhinderd.

Jos is op 19 januari, 15 juni en 14 december verhinderd.

Ko is op 19 januari, 15 juni en 14 december verhinderd.

 

 

 1. Overleg voorzitter met Jan de Pooter (telefonisch).

 

–          Het plan van aanpak n.a.v. het onderzoek van  Companen en de rekenkamercommissie

is ter sprake geweest. Het wordt aan ieder toegezonden. Graag reacties naar Joost.

–          De PGB kwestie Etten-Leur komt ter sprake. In de situatie, waar een mantelzorger betaald werd met een PGB, is door de gemeente het PGB ingetrokken. Verwacht werd dat de mantelzorger de zorg gratis verleende. De rechter heeft besloten dat de gemeente mantelzorg niet mag opleggen. Hoe is het beleid van de gemeente Zundert ? Inherent aan Etten-Leur ? Joost bespreekt dit met Jan de Pooter.

–          Dienstenchecques.

Zundert wil t.o.v. de 5 andere gemeenten geen uitzondering vormen. Deze gemeenten hebben besloten clienten met huishoudelijke hulp dienstenchecques toe te kennen als compensatie voor het geringer aantal geïndiceerde uren.

–          Mantelzorgbeleid.

Een nota mantelzorgbeleid wordt door de gemeente in februari opgepakt.

–          Preventie gezondheidszorg.

Dit wordt door de GGD uitevoerd en vormt waarschijnlijk onderdeel van het WMO beleid.

–          Armoedebeleid is inherent aan Etten-Leur.

 

 1. Ombudsman.

 

Na enkele cases in de aanvangfase is de toevoer gestopt. Er komen geen aanmeldingen binnen. Bij elk WMO-besluit wordt de ombudsman ter kennisgeving vermeld.

Er is een flyer gemaakt (deze wordt opgevraagd).

Kan de ombudsman ook breder werken (niet alleen individueel, maar bijv. ook bij

collectieve problematiek). Voor het startjaar zijn nog geen gegevens bekend. In het voorjaar Ignace Nolet opnieuw uitnodigen.

 

 1. Dienstenchecques.

 

–          Ongelijke behandeling is voor de participatieraad onaanvaardbaar. Bezwaarmakers hebben hun oude uren teruggekregen. Degenen, die geen bezwaar gemaakt hebben, ontvangen dienstenchecques.

–          De koepel van WMO raden heeft een visie op dienstenchecques in de laatste nieuwsbrief weereggeven.

–          De participatieraad is van mening dat ieder de oude uren terug moet ontvangen.

–          Bovendien is het verstrekken van dienstenchecques naast de regulier verkregen uren nodeloos ingewikkeld.

 

 1. Positie Welzorg.

 

–          De gemeente Zundert heeft het contract met Welzorg niet verlengd. Reden is ontevredenheid over het functioneren van Welzorg. Er is gekozen voor een andere leverancier voor hulpmiddelen. Clienten zullen hier weinig van merken.

–          Het loket ELZ moet dit regelmatig gemerkt hebben. Hiervan is echter weinig vernomen.

 

 1. Functioneren loket ELZ.

 

–          De signalen ven de leden van de participatieraad zijn aan ieder toegestuurd.Deze zijn heel verschillend, van totale ontevredenheid tot tevredenheid.

–          Voorgesteld wordt in het jaarlijkse onderzoek van Companen de tevredenheid met het loket ELZ op te nemen. Joost bepreekt dit met Jan de Pooter.

 

 1. Afscheid Ad van Nunen.

 

–          Ad heeft aangegeven per 19 januair 2017 definitief te willen stoppen.

–          Eerder is besloten geen plaatsvervanger te zoeken.

–          Joost en Ad gaan op 31 januari om 11 uur bij Ad van Nunen langs.

 

 1. Clientenraad Werkplein.

–          De cliëntenraad telt 26 leden.

–          Secretaris is Cynthia Jones uit Zundert.

–          De definitieve oprichting is erg laat aan de leden aangegeven.

–          Rene Disseldorp is plaatsvervanger van Louise.

–          Ad vraagt Louise te informeren naar het  rentepercentage, wat mensen die een lening aangaan bij de kredietbank moeten betalen. Landelijk blijkt dit erg hoog te zijn. Mensen met financiele moeilijkheden komen zodoende nog verder in de problemen.

 

 1. Rondvraag en afsluiting.

 

–          Ad meldt dat de clientondersteuning bij de keukentafelgesprekken wordt ondergebracht

bij de Stichting Welzijn Zundert. Dat betekent dat geen nieuw contract wordt aangegaan met MEE. Een groot deel van de ondersteuningsfunctie blijft wel bij MEE. Joost bespreekt dit met Jan de Pooter. De leden vragen zich af of het budget van SWZ door de gemeente wordt utigebreid. Hoogstwaarschijnlijk wordt de clientondersteuning door vrijwilligers verzorgd.

–          De kascontrole 2016 wordt door Mieke en Adrienne gedaan voorafgaande aan de volgende vergadering. Rina maakt een overzicht inkomsten en uitgaven 2016.

–          Ad brengt het bindend OV advies voor de deeltaxi ter sprake. Hiervan zijn met name ouderen, die ’s avonds niet met OV durven reizen de dupe. Niet al deze mensen hebben een WMO pas. Adje heeft dit onder de aandacht van het reizigersoverleg gebracht.

–          Niets meer ter sprake zijnde sluit de voorzitter de vergadering.

read more

Agenda 16 februari

AGENDA.

 

1.            Opening voorzitter.

 

2.            Mededelingen en in- en uitgaande post.

 

3.            Verslag vergadering 19 januari + actielijst.

 

4.            Overleg voorzitter met gemeente.

 

5.            Overzicht inkomsten en uitgaven 2016 en kascontrole.

 

6.            Reacties gemeente n.a.v. brief participatieraad over ongelijke behandeling

               bij huishoudelijke hulp.

 

7.            Huisvesting ouderen en mensen met beperking/handicap (planning).

 

8.            Ombudsman in vergadering participatieraad (planning).

 

9.            Beleid Zundert t.a.v. PGB en mantelzorg.

 

10.          Verslag Meet and Greet Wernhout.

 

11.          Reacties plan van aanpak n.a.v. rapportages Companen en rekenkamercommissie.

 

12.         Rondje doelgroepen.

 

13.         Rondvraag en afsluiting.

 

read more

Notulen vergadering 17 november 2016

Participatieraad Welzijn Zorg Zundert.

Onderwerp : Verslag vergadering 17 november 2016.
Afwezig : Ad van Nunen.

Opening voorzitter (1)
Welkom aanwezigen. Van Ad van Nunen is geen reden van afwezigheid vernomen. Indirect heeft hij te kennen gegeven als lid van de participatieraad te willen stoppen. Bij afscheid van Ad wordt niet een vervanger gezocht. Ad vertegenwoordigt geen doelgroep. De secretaris neemt contact met hem op.
De agenda wordt aangepast met het onderwerp deeltaxi door Adje.

Mededelingen,ingekomen en uitgegane post (2).
Aanpassing begroting 2017. Voorlaatste post moet zijn lidmaatschappen. Cursussen staat al bij 2.
De begroting 2017 wordt door ieder akkoord bevonden.
Gemeentelijke website aanpassen. Voor secretariaat tel. Nr. Joost gebruiken 06-22790727. Ad en Rene maken afspraak voor redactie van de website. Ad kan dan ook voor de tekstuele invulling gaan zorgen. Daarvoor is een goede gebruikersinstructie noodzakelijk.

Verslag vergadering 20 oktober 2016 (3).
Mailadressen Judith Brenckhuijzen en Leshly Konings worden naar de leden toegestuurd.
Powerpoint presentatie SWZ is inmiddels (of wordt op korte termijn) toegezonden.
Adje merkt op dat zij weinig/geen empathie bij de medewerkers van loket ELZ constateerde.
Ad heeft de secretariaatsadressen van de 6 samenwerkende WMO adviesraden geïnventariseerd. Deze waren niet altijd even gemakkelijk te verkrijgen. Het lijstje wordt rondgestuurd.
Louise heeft inmiddels een vraag van het werkplein gehad naar haar adresgegevens. Een eerste vergadering is waarschijnlijk op korte termijn op komst. Rijkelijk laat. Zij heeft een rapportage over het Werkvoorzieningschap ontvangen als lid van de clienten participatiecie. van het Werkplein.
Het verslag wordt vastgesteld met de aanvulling van Adje over empathie.

Overleg met Jan de Pooter (4).
De brief van de participatieraad aan het college is hard aangekomen. Over gelijke behandeling in het kader van toewijzing van HH is overleg met de 6 gemeenten. Het gaat erom dat clienten HH de oude uren terugkrijgen. In Etten-leur hebben alleen bezwaarmakers oude uren teruggehad. Anderen hebben enkele dienstencheques ontvangen. Dit is geen gelijke behandeling. Zundert volgt deze werkwijze. Opgemerkt dat de eigen bijdrage op dienstencheques gaat verdwijnen.
1 maart 2017 zou een nieuwe gemeenschappelijke regeling in moeten gaan.
De clientervaringsonderzoeken tonen dat 300 WMO clienten niet tevreden zijn. Wat ontbreekt is de categorisering. Dit wordt nagevraagd.

Reactie brief aan wethouder en toezending aan raadsfracties (5).
Afgesproken wordt de brief ook aan de raadsfracties te sturen.

Ervaringen client ondersteuners met loket ELZ (6).
Overzicht van Jos is aan ieder toegestuurd. Hieruit spreken veel negatieve ervaringen twijfel over de professionaliteit van de medewerkers van loket ELZ.
Ko licht haar ervaringen toe. Zij heeft weinig/geen negatieve ervaringen met de medewerkers van ELZ. Misschien heeft het te maken met het feit dat zij tevoren contact opneemt en het feit dat zij een vrouw is. Mannelijke client ondersteuners voeren wellicht een zakelijker gesprek.
Aan de leden van de participatieraad is gevraagd ook hun ervaringen met loket ELZ aan de secretaris toe te zenden. Adje, Ko, Adrienne, Jos, Joost hebben gereageerd. Ad maakt een verzamelnotitie.
Er wordt geen contact hierover opgenomen met loket ELZ. Uiteindelijk is de gemeente verantwoordelijk. Joost kaart de ervaringen met loket ELZ aan bij de ambtenaar of wethouder.
Feit is dat geconstateerd wordt dat inwoners vaak niet goed weten waar zij moeten zijn voor hulpverlening. Eén tel. Nr. voor alle vormen van hulpverlening zou wenselijk zijn. Nu is er een aanmeldpunt voor WMO zorg (loket ELZ), een aanmeldpunt voor de participatiewet (Werkplein), een aanmeldpunt voor zorg/verpleging en langdurige zorg (?) en een aanmeldpunt voor jeugdhulp (CJG).
Wat is er nu terecht gekomen van functies als RIA,PIET,etc. Wat is er terechtgekomen van de centrale aanmeldfunctie en de één regisseur gedachte ?
Client ondersteuning in Zundert blijkt te gaan om slechts 16 situaties.
Voor client ondersteuning volgt een openbare aanbesteding. Ouderenbonden doen hier niet aan mee.

Deeltaxi (7).
Voor WMO geindiceerden is de deeltaxi duidelijk geregeld.
Andere deeltaxipashouders kunnen geen gebruik meer maken van vervoer met de deeltaxi in de avonduren.
Uitgangspunt is hierbij de ander vervoersmogelijkheden (OV) inmiddels goed geregeld zijn.

Rondvraag en afsluiting (8).
Adje is bij de vergadering in december niet aanwezig.
Louise geeft uitleg over de wet taaleis.
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering.

Nog te verwachten stukken:
Notitie mantelzorgondersteuning.
Plan van aanpak n.a.v. clientonderzoeken.
WVS rapportage (inmiddels in bezit Louise).
Notitie minimabeleid.

read more

Agenda vergadering 19-01-2017

AGENDA PARTICIPATIERAAD WZZ 19 JANUARI 2017.

1. Opening voorzitter.

2. Ingekomen en uitgegane stukken en mededelingen.

3. Verslag vergadering 17 november 2016.

4. Vergaderschema 2017.

5. Overleg vz. met gemeente Zundert.

6. Ombudsman.

7. Dienstencheques.

8. Positie Welzorg.

9. Functioneren loket ELZ.

10. Afscheid Ad van Nunen.

11. Clientenraad Werkplein.

12. Rondvraag en afsluiting.

Bijlage(n):
– Verslag vergadering 17 november 2018.
– Vergaderschema 2017.
– Dienstencheques.
– Email over Welzorg.
– Diverse reacties leden over functioneren loket ELZ.
– Diverse stukken cliëntenraad Werkplein.

read more

Agenda 17 november 2016

Beste leden,

Vriendelijk worden jullie uitgenodigd voor de vergadering van de participatieraad op donderdag 17 november 2016 om 20.00 uur
in BIJ ONS….in Zundert.
Van Jos heb ik een overzicht ontvangen van ervaringen met medewerkers/consulenten van loket ELZ. Ik heb het op de agenda gezet,
maar ben ook benieuwd naar ervaringen van de leden van de participatieraad in zoverre zij ermee te maken hebben gehad.

Agenda:

– Opening voorzitter.

– Mededelingen, ingekomen- en uitgegane post.

– Verslag vergadering 20 oktober 2016.

– Overleg voorzitter met Jan de Pooter.

– Reactie brief aan de wethouder en afspraken over toezending aan griffie wel/niet.

– Ervaringen clientondersteuners met loket ELZ.

– Rondvraag en afsluiting.

Met vriendelijke groet,
Ad Frèrejean.

read more

Notulen vergadering 16 juni 2016

Participatieraad Welzijn Zorg Zundert.

Onderwerp : Verslag vergadering 16 juni 2016.
Locatie : Cultuurcentrum Zundert.
Aanvang : 20.00 uur.
Afwezig m.k. : Ad Frerejean en Rene Disseldorp en Ad van Nunen

.

1. Opening voorzitter.

Joost heet de aanwezigen welkom.
Vanwege de afwezigheid van Ad zorgt Joost voor het verslag.

2. Ingekomen stukken,mededelingen:

– De ingekomen stukken van de gemeente Zundert zijn door Joost en later door Ad Frerejean via de mail doorgestuurd.
– Joost heeft ook stukken ontvangen( oa . sheets en verslag) van de bijeenkomst in Rucphen over clientondersteuning. Deze worden door hem nagezonden aan eenieder.
– Rina zal het verslag van de laatste focusgroepbijeenkomst aan eenieder doormailen.

3. Mededelingen
– Joost vraagt als extra agendapunt op te nemen het bespreken van het eventuele lidmaatschap van de Koepel van WMORaden Sociaal Domein.

4 Verslag vergadering 26 mei 2016:

– Geen opmerkingen.

4.A Koepel.

Unaniem wordt besloten dat we als participatieraad lid worden van de landelijke Koepel WMO
raden sociaal domein. Joost gaat de toetreding regelen. De kosten die daarmee gepaard gaan kunnen uit het budget worden gedragen.

5 Ambtelijk overleg met Jan de Pooter op 16 juni
-Na overleg van 19 april heeft de Participatieraad niets meer van de Rekenkamer vernomen. Het is dan ook vreemd dat juist op 15 juni de Rekenkamer zijn onderzoek presenteert aan de auditcommissie. Eeen representatief onderzoek kun je het niet noemen als de Participatieraad in zijn geheel niet is gehoord. We gaan daar de wethouder over inlichten.

– De essentie van overeenkomst die is gesloten tussen de gemeente en surplus over de jeugdwet,
Zal ter inzage worden verstrekt zoals toegezegd door sylvie van nispen op 26-5-2016.

-De indicatiestelling voor het collectief vervoer wordt gewijzigd. de provincie heeft daarover voorstellen gedaan aan de gemeente.De gemeente Zundert stelt zich op het standpunt dat er niets verandert. De indicaties die zijn verstrekt blijven ongewijzigd.

– Jan de Pooter zal navraag doen over het doel en de resultaten van de focusgroepen.
– de werving via een advertentie in de bode voor kandidaten voor de clientenraad werkplein heft voor Zundert geen kadidaten opgeleverd.

-de uitspraak van de Raad van State inzake de huishoudelijke hulp is voor de gemeente Zundert aanleiding om nader onderzoek te laten doen of het beleid en de verordening in de gemeente strookt met deze uitspraak. Dit gebeurt o.a door de VNG. Afhankelijk van de uitslag daarvan gaat de gemeente stappen ondernemen. Wordt vervolgd.

– voor 2017 heeft de Rijksoverheid een structurele bijdrage toegezegd voor de HHT regeling. Dit zou kunnen uitmonden in een verlenging van de regeling dienstencheque voor de gemeente. De gezamenlijk werkgroep huishoudelijke ondersteuning gaat hierover adviseren.Ook in het kader van het overschot op de WMO-gelden adviseert de participatieraad om de regeling dienstencheque te verlengen. Voor Zundert gaat het om enkele tientallen deelnemers.

– het huidige beleid in de gemeente op gebied van schuldhulpverlening wordt voor Zundert verzorgd door de gemeente etten-leur.

-voor het mantelzorgbeleid komt er een notitie in juli/augustus 2016

– het minimabeleid zal dit najaar worden geharmoniseerd. Een Nota daarover komt dit najaar naar de participatieraad.

– de casemanagers dementie is een van de activiteiten die is ingekocht en zijn voor zundert werkzaam bij Avoord.

– Jan de Pooter zal aan de afdeling communicatie vragen de verouderde gegevens van de Participatieraad te verwijderen van de site van de gemeente.

6 Verslag van de bijeenkomst op 31 mei 2016 georganiseerd door de FNV.
Louise doet verslag: Was een nuttige bijeenkomst waar door de deelnemers veel problemen aan de orde werden gesteld.Ging voornamelijk over de WMO en een klein stukje over de Participatiewet.

7. Verslag bijeenkomst clientondersteuning in Rucphen
Adje doet verslag van de bijeenkomst over de clientondersteuning in Rucphen die door haar , Ad en Joost werd bezocht.
Daar werd in verband met de nieuwe aanbesteding van de clientondersteuning gesproken over waar clientondersteuning aan moet voldoen.
Joost zal het verslag en sheets daarvan rondmailen.

8. Documenten gemeente
-De transformatiemonitor jeugd Zundert geeft niet een positief beeld. Dit is ook het klandelijke beeld.Er is niet overal clientondersteuning en er lijkt sprake van veel bureaucratie.
-Het Privacyprotocol gegevensverwerking maatschappelijke ondersteuning en het privacyprotocol gegevensverwerking jeugdhulp geven Joost aanleiding tot het maken van een aantal juridische detailopmerkingen. Hij zal deze aan de gemeente doen toekomen.

9 Rondvraag.
Van de Rondvraag maakt niemand gebruik.

10. Sluiting.
Joost dank eenieder voor zijn/haar inbreng en kondigt aan de volgende bijeenkomst op 15 september2016.

Er zijn twee bijeenkomsten geweest op 14 juli en op 1 september waar vertegenwoordigers van de Participatieraad hebben gesproken met de gemeente over de ombudsfunctie.
Op aangeven van de Participatieraad is er een betere beschrijving van de functie op papier gekomen waarbij niet alleen het signaleren van problemen aan de orde komt. Ook de mediation maakt nu gelukkig nadrukkelijk deel uit van de functie. We zijn het met de gemeente eens geworden over de algehele inhoud van de functie. De gemeente heeft een tijdlijn opgesteld waarbij begin januari 2016 de functie ingevuld moet zijn.

7 Verslag gesprek jongerenwerk nieuwe stijl

Op 8 oktober 2015 hebben Mieke en Ad een gesprek gehad met de jongerenwerkers van de gemeente Zundert. Dat zijn Hakim en Thomas , beide in dienst bij Surplus. Zij krijgen vanuit Surplus begeleiding.
Zij bouwen voort op een project dat al actief is in Etten-Leur. Zij presenteren zich nadrukkelijk bij plekken waar jongeren samenkomen. Ook sluiten zij aan bij overleggen waar jeugdigen besproken worden. De gemeente heeft inmiddels een visie document over jongerenwerk opgesteld.
Mieke is zeer positief over de aanpak door de jongerenwerkers. In januari 2016 komt er weer een contactmoment met hen.
Ook zullen ze worden uitgenodigd om in een van onze vergaderingen hun verhaal te komen doen.

8 Verslag van gesprek met de nieuwe Wethouder Jan Aarts.

Martien doet mededeling van een prettig gesprek waarbij o.a de ombudsfunctie, budget en mantelzorgbeleid aan de orde kwamen. Ook is gesproken over het zicht krijgen op verborgen armoede waarin nu voornamelijk door charitatieve instellingen wordt opgetreden. Er is overleg geweest met buurgemeenten over het probleem van mensen die de weg niet weten te vinden naar de hulpverlening .
Ook is gesproken over een mogelijk AZC in Rijsbergen. De financiering daarvan zal geheel voor rekening komen van het COA.
De wethouder is uitgenodigd voor onze bijeenkomst in december 2015.
Martien heeft de wethouder ook medegedeeld dat hij per 31-12-2015 gaat stoppen als voorzitter van de Participatieraad. De opvolging zal in de volgende vergadering aan de orde komen.

9 Stand van zaken aanbesteding deeltaxi
Adje doet verslag van het verloop van de aanbesteding van de deeltaxi .Het vervoer is gegund aan de maatschappij PZN die nu ook al werkzaam is in de regio. Nieuw is dat mensen via een app contact kunnen onderhouden met PZN en dat klanten met pin kunnen betalen in de taxi.
Nieuw is ook dat men niet meer in zones maar per kilometer gaat betalen.
Half november komt er een nieuwsbrief bij alle belanghebbenden.
Adje spreekt haar tevredenheid uit over het verloop van het aanbestedingsproces.

10 Voorstel vergaderdata 2016
De volgende vergaderdata worden vastgesteld:
21 januari,18 februari, 17 maart, 21 april, 26 mei, 16 juni, 15 september, 20 oktober,
17 november, 15 december, steeds op donderdagavond 20.00 uur.

11 Rondvraag en afsluiting:
Rina , Jos en Ad regelen de bijeenkomst in december 2015.
Volgende vergadering op 19 november 2015 om 20.00 uur in het Cultuurcentrum.

read more

Agenda 15-09-2016

AGENDA VERGADERING PARTICIPATIERAAD 15 SEPTEMBER 2016.

1. Opening voorzitter.

2. Mededelingen.

3. Verslag vergadering participatieraad 16 juni 2016.

4. Overleg voorzitter met Jan de Pooter.

5. Overleg Adje met Elz loket over deeltaxi.

6. Brief wethouder.

7. Overzicht ingekomen en doorgezonden stukken.

8. Rondvraag en afsluiting.

Koepel WMO adviesraden.
Nieuwsbrief 55/2016.

Bus.
Concept verslag alg. ledenvergadering 3-6-2016.
Aanmelding alg. ledenvergadering 2016.
Presentielijst alv 12-6-2015.
Presentatie lopende projecten.
Presentatie prov. N.Br.

Uitnodiging zorginnovatiewinkel 12-9-2016.

Gemeenten.
Programma eisen onafhankelijke clientondersteuning.

Zundert.
Jeugdzorg plus.
Jeugdzorg inkoop.
Vangnetregeling.
Beleidsregeling bijzondere bijstand.
Voorgenomen besluit alleenrecht Etten-Leur.
Dienstverleningsovereenkomst.
Clientondersteuning vanaf 2017.
Wijziging eigen bijdrage WMO begeleiding.

Bevestiging lidmaatschap koepel adviesraden sociaal domein.
Welkomstbrief.
Korte handleiding.

Zundert.
DVO werkplein.
Collectieve zorgverzekering.
1e bestuursrapportage 2016 werkplein Hart van West Brabant.

Zundert.
Mailingbrief 1 bijzondere bijstand.
Mailingbrief 2 bijzondere bijstand.
Bijlagen bij mailingbrief 1 en 2.

Artikel banenafspraak participatiewet.

Verslag bijeenkomst sleutelfiguren Wernhout 24-5-2016.

Verslag participatieraad 16-6-2016.

Presentatie clientondersteuning.
Onafhankelijke clientondersteuning inventarisatie 29 gemeenten.
Verslag werkgroep clientondersteuning 31-5-2016.

Uitnodiging werkgroep inkoop contract 2017
28-6-2016 Rucphen.

read more