Notulen vergadering 25-01-2018

 

PARTICIPATIERAAD WELZIJN ZORG ZUNDERT.

 

 

Onderwerp                                       :              Verslag vergadering.

Datum vergadering                       :              25 januari 2018.

Locatie                                                :              Ouderencentrum Levenslust,Klein Zundert.

Aanvang                                             :              20.00 uur.

Aanwezig                                           :              Adje Maes-Martens, Rina van Hassel-Jochems,

Jan Koetsenruijter,Adrienne Bersi-Goossens,

Jos Hereijgers, René Dsseldorp, Louise Schellen,

Ad Frèrejean.

Afwezig                                               :              Ko Knoop-van den Bosch (m.k.), Mieke Mutsters

(m.k.).

Gasten                                                :              Geen.

Verslag                                                :              Ad Frèrejean.

 

 

 

De voorzitter opent de vergadering met een korte introductie van zijn voorzitterschap.

De afwezigen worden vermeld en de agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld.

 

 1. Mededelingen, post in/uit.

 

 • De adreslijst van de leden wordt als volgt aangepast:

Mailadres Louise Schellen wordt fam.saas@kpnmail.nl

Mailadres Jos Hereijgers wordt wijndome@gmail.com

Vast tel. nr. Jan Koetsenruijter is 076-5976541

Ad Frèrejean stuurt vervolgens ieder een nieuwe versie.

 

 • Stukken BUS (vereniging uitkeringsgerechtigden) worden naar Louise gestuurd.

Tevens BUS laten weten dat een lokale sociale kaart armoede prioriteit heeft. De participatieraad zal dus geen gegevens aan BUS aanreiken.

Rondom armoedebeleid besluit de participatieraad eerst het onderzoek van het bureau KWIZ af te wachten.

 • Stukken Zorgbelang worden naar alle leden gestuurd.
 • Verslaglegging + presentaties clientenplatform werkplein worden naar alle leden

gestuurd. Andere ontvangen stukken niet. Deze worden door Ad Frèrejean opgeslagen in het archief en zijn altijd ter inzage.

 • Brief van Gerard Roeland (gehandicaptenplatform) wordt eerst in de vergadering

van het bestuur platform gehandicapten besproken. Eveneens de foldertekst, die volgens Ad Frèrejean onduidelijk is en waar de relatie met de participatieraad niet goed weergegeven wordt. In vergadering maart hierop terugkomen.

 

 

 1. Verslag vergadering 16 november 2017

 

 • Uitnodiging Jan de Pooter voor januari wordt uitgesteld naar februari.
 • D9 gaat over jeugdzorg, niet WMO en participatiewet.
 • Mantelzorgcompliment 2018 kan pas eind 2018 worden aangevraagd.
 • Informatie in maart van Harrie Dirckx over huisvesting senioren en vooral moet dit ook gaan over het beleid in Zundert.
 • GGD als toezichthouder WMO actiepunt. Wat zijn de bevindingen over Zundert.
 • Gelden Kleinsma gaan zeker niet naar het werkplein.
 • Louise laat Ad weten waar de webshop van het werkplein is te vinden.
 • De webshop wordt onvoldoende gebruikt.
 • Begroting 2018 participatieraad actiepunt. Jan de Pooter heeft toegezegd zich voor een ruimer budget hard te maken. Er is echter niets meer vernomen.
 • Afgesproken wordt naast het verslag ook elke vergadering een actielijst te maken.

 

 • Het verslag wordt vastgesteld. Afspraak is de verslagen niet te ondertekenen.

 

 1. Overleg voorzitter met ambtenaar Jan de Pooter.

 

 • Jan de Pooter zal in de vergadering van 15 februari 4 bestuursvoorstellen toelichten.
 • Tot en met juni heeft de voorzitter 8 dagen voorafgaande aan de bijeenkomsten

van de participatieraad overleg met de ambtenaar. Eerstkomende keer op 7 februari.

 • Claudi van Dongen (coördinator loket Elz) heeft aangegeven graag een keer

informatie aan de leden van de participatieraad te komen geven.

 

 

 • De eerste verordening van de participatieraad dateert van 28 oktober 2010.

Deze was medio 2017 op een aantal punten achterhaald en moest worden aangepast.

 • Half 2017 is een voorstel ingediend bij de gemeenteraad. Hierin werd met name het artikel over de secretariaatsvergoeding verwijderd.
 • De uiteindelijke nieuwe verordening in nooit in de participatierad besproken. Alleen de voorgestelde wijzigingen en hiermee is de participatieraad akkoord gegaan.
 • Aanpassingen dienen plaats te vinden op het gebied van benoeming en ontslag

leden en de WWB.

 • Ad stelt hierover een brief op.
 • Tevens adreswijziging participatieraad doorgeven aan college.
 • Gezien de vele verordeningen is het wenselijk te komen tot één verordening sociaal domein, waarin opgenomen de WMO,jeugdwet en participatiewet.

 

 1. Lidmaatschap participatieraad.

 

 • Verordening geeft aan een maximaal lidmaatschap van 8 jaar. Voor de meesten

gaat dit in 2018 aflopen.

 • Ad stelt een rooster aftreden op. Hierbij moet gedifferentieerd gehandeld

worden om te voorkomen dat tegelijk diverse mensen gaan aftreden.

 • Met de gemeente moet overlegd worden hoe hiermee om te gaan.

Dispensatie is wenselijk.

 • Rondom de benoeming van nieuwe leden dient aan de hand van de verordening overlegd te worden met de gemeente over de te volgen procedure. Het is niet wenselijk nieuwe leden te laten benoemen door het college.
 • De door de participatieraad benoemde werkgroepen worden in een van de komende vergaderingen geëvalueerd. De samenstelling zoals afgesproken is niet meer conform later gemaakte wijzigingen.

 

 

 • Rene heeft de website aangepast.
 • Op de gemeentelijke website geen uitgebreide informatie over de participatieraad,

maar een link naar de website van de participatieraad.

 

 1. Werkwijze participatieraad.

 

Tweesporenbeleid.

Gemeentelijke beleidsstukken worden tot op heden eerst in het college besproken en daarna aan de participatieraad toegezonden. Voortaan wordt dit tegelijkertijd gedaan.

Zodoende worden we eerder bij het beleid betrokken.

 

 1. Bekendheid participatieraad.

 

 • De participatieraad is bij de Zundertse bevolking nog slecht bekend.
 • Eerste profilering via gemeentelijke pagina in de Bode. Participatieraad en gemeente

presenteren zich daarbij gezamenlijk. De afdeling communicatie werkt hieraan mee.

 • Overweging is de naam van de participatieraad te vereenvoudigen. Vb. adviesraad sociaal domein Zundert.
 • Een facebookpagina en een filmpje zijn opties.
 • Naamgeving wordt PARTICIPATIERAAD ZUNDERT. Daarmee ook naar buiten treden.
 • Foldertekst en website hierop aanpassen m.m.v. gemeentelijke communicatieafdeling.
 • PR werkgroep René Disseldorp,Ad Frèrejean,Jan Koetsenruijter. Afspraak wordt gemaakt.
 • Meer bekendheid bereiken via communicatie naar doelgroepen.
 • Het secretariaatsadres rust bij de voorzitter. Een gemeentelijke brievenbus wordt niet wenselijk geacht.
 • KvK nummer in briefhoofd participatieraad verwerken.

 

 

 

 

 

 • Overschot WMO gelden wordt aangewend voor sociaal domein. Niet voor andere zaken.
 • Aan het college vragen wat de motivatie is om dienstencheques te halveren.

Tevens slechte communicatie melden. Gemeente heeft niets naar gebruikers gecommuniceerd.

 • Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter om 22.00 uur de vergadering.

 

 

 

 

 

 

read more

Agenda 15-02-2018

 

AGENDAVOORSTEL.

 

 

Vergadering participatieraad Zundert 15 februari 2018.

 

 1. Opening voorzitter

 

 1. Vaststellen agenda.

 

 1. Presentatie Jan de Pooter:

 

 • Positie participatieraad in het gemeentelijk sociaal domein.
 • Verordening participatieraad 11-07-2017 en wijzigingsvoorstellen.
 • Armoedebeleid gemeente Zundert.
 • Rooster aftreden leden in het kader van de verordening.
 • Bestuursopdrachten (toelichting gemeente).
 • Mantelzorgcompliment
 • Verslag overleg voorzitter en wethouder/ambtenaar d.d. 7-2-2018.

 

 1. Post in/uit en mededelingen.

 

 1. Verslag en actielijst vergadering 25 januari 2018.

 

 1. WMO verdiepingsonderzoek stand van zaken.

 

 1. Vaststellen datum vergadering maart 2018.

 

 1. Vaststellen naamgeving participatieraad.

 

 1. Rondvraag en afsluiting.

 

 

BIJLAGE(n):

 

 • Verordening raadsbesluit 11 juli 2017.
 • Verslag vergadering 25 januari 2018.
 • Actielijst vergadering 25 januari 2018.

 

 

read more

Notulen vergadering 16-11-2017

Verslag  Participatieraad  Welzijn Zorg Zundert    16-11-2017

Adje/Joost

Afwezig : Ad afwezig  ivm vakantie

 1. De voorzitter heet iedereen welkom

Joost geeft aan dat  het zijn laatste vergadering is

Hij heeft zich  2 zittingsperioden ingezet voor  de participatieraad van de gemeente Zundert

 

 1. Mededelingen ,ingekomen stukken en uitgegane stukken

Jan de Pooter heeft een nieuwe functie,maar blijft wel hetzelfde werk ook nog doen

Graag wil hij uitleg geven over e.e.a.

Voorstel om Jan de Pooter in onze vergadering van jan.uit te nodigen.Joost vraag Ad om dat te regelen.

 1. Verslag 12-10-2017

Harrie Dirckx uitnodigen voor de vergadering in febr.

Rene nodigt hem uit

 1. Verslag overleg van Joost met Jan de Pooter op 14 november 2017  

v.Participatieraad heeft van het platform gehandicapten  een brief ontvangen  waarin zorg wordt uitgesproken over clienten met weinig budget.,Is daar speciale aandacht voor binnen de gemeente zundert.

a.Bijzondere bijstand wordt uitgevoerd door het werkplein waarbij de bedragen  binnen deelnemende gemeente  worden geharmoniseerd. Zo draagt Zundert bij tot 120 % van de bijstandsnorm. Er  is een  momenteel een werkgroep bezig binnen de D9 die het integrale karakter van WMO/Jeugdwet/participatiewet  wil verbeteren. Er moet meer regie op komen. Het bestuur van de D9 heeft daarop aangedrongen: er zijn nog te grote verschillen tussen de gemeenten en op dit moment is men nog onvoldoende op elkaar ingespeeld.

Het Armoedebeleid  In Zundert wordt onder de loep genomen . E wordt in  Zundert onderzoek  gedaan door onderzoeksburo Kwiz

 

v.Stand van zaken  mantelzorgcompliment. Di.t lopt naar onze mening veel te traag en wij zijn ontevreden daarover

a:Kort na 5 december 2017 gaat gecommuniceerd worden vanuit de gemeente.men ontvangt als men de aanvraag heeft gedaan 2 bonnen van 50 euro. Deze  zijn  bij 22 winkeliers te besteden. Indienen is verlengd tot 1e kwartaal 2018.  Men zou dan in theorie meteen voor twee keer kunnen aanvragen.

v.We kregen in sept 2017  de stukken “goed voor elkaar. Dat was te laat naar onze mening nu de wnd”. wethouder dat al in juni 2017 had toegezegd.Wij willen en moeten eerder betrokken worden bij het proces. Nu was op een aantal vlakken besluitvorming al ingezet en/of afgerond.Wanneer ontvangen we de stukken voor 2018-2020

a.Regionaal wordt daar in de D 6 afspraken over gemaakt.  Die afspraken komen in feb/ maart 2018 naar het College en in maart 2018  naar ons aldus de toezegging van Jan de P.

 

v.Toezichthoudende rol van de GGD in kader WMO. Wat zegt de GGD over de gemeente Zundert. a.Jan  zoekt het op en stuurt het  op binnen 14 dg na 14-11.

v.In project “ goed voor elkaar “ werd op blz 9 gesproken over de jeugd die tussen wal en schip valt als ze 18 jr. worden. Vgl in Breda project “de grenswachters”. O.a passend onderwijs

a.In Zundert heeft men ook zo’n groep. Eerder 5 dan 10 personen. Er is een voorstel in de maak binnen de D6  dat daar aandacht voor vraagt . Dat moet nog  naar de bestuurstafel moet en in januari 2018 in het College komen.

v.Wanneer mogen wij eindelijk gaan meedenken over vragen voor het toegezegde  kwalitatief onderzoek.

a.Erg veel vertraging opgetreden. Gaan het dit jaar niet redden ondanks toezegging wethouder,In de ronde op 19/20 januari komt Claudi van Dongen aan de gemeenteraad aangeven waardoor de vertraging is ontstaan. Rene en ad gaan meedenken met het opstellen van de vragenlijsten. Zij zijn daarvoor aangemeld bij mevr.Laurijssen van de gemeente  Etten-leur

vWat doet zundert aan armoede beleid? Webshop? Sociaal domein verwijzing op website gemeente deugt niet!

a.Er wordt in Zundert niet gewerkt in doelgroepen alleen volwassenen en jeugd.Mensen moeten zelf actief aanvragen. Elk inkomen onder de 120% van de bijstandsnorm komt in aanmerking voor extra ondersteuning. Voor de jeugd woorden daar de” Kleinsma- gelden” voor ingezet om jongeren te laten particperen. Dat geld wordt ingezet voor de jeugd en gaat niet op aan ambtenaren en buro’s. Is belegd bij stichting leergeld en werkplein.Het onderzoek van onderzoeksburo Kwiz  gaat  een en ander als het goed is beter in beeld brengen

 

 1. Brief participatieraad reactie nota mantelzorg

Op de brieven aan  de gemeente van 12 okt. Inzake de dienstencheque een 16 okt. Inzake het mantelzorgbeleid is nog geen  rectie van de gemeente ontvangen.

Wel is bekend geworden dat de dienstencheque ook in 2018 verkrijgbaar zal zijn tot 1-1-2019

 

 1. Begroting participatieraad 2018

De begroting is vastgesteld

Jan de Pooter gaat zich hard maken voor de geraamde begroting met daarin opgenomen een verhoging vanwege  secretariaatskosten en het Lidmaatschap van de Koepel Adviesraden

 1. Voorzitterschap participatieraad,opvolging Joost

Joost heeft een kandidaat bereid gevonden om voorzitter te worden van de participatieraad

Het is Jan Koetsenruyter.

De vergadering stemt hiermee in

Joost nodigt hem uit voor de bijeenkomst op 14 dec. zodat we kennis met hem kunnen maken

 

 1. Vergaderlocatie 2018

De nieuwe locatie is :

Levenslust       Klein- Zundertseweg 60 In Kl.Zundert

Vergaderrooster 2018

18 jan          17 mei        15 nov

              15 febr        21 juni         13 dec

15 mrt         20 sept       juli en august  geen vergadering

 

19 april       11 okt

 

 

 1. Werkplein ,info Louise

3 gemeenten werken met de Webshop nl.:Etten-Leur-Halderberge en Moerdijk

Waarom de andere gemeenten  waaronder Zundert niet? Navragen bij de gemeente

Regeerakkoord: impact op zorg en sociale zekerheid

Ad en Louise gaan zich verdiepen in het armoedebeleid

Als je informatie hebt graag doorgeven aan hen

 

 

 

 1. Rondvraag

Tijdens het overleg met Jan de Pooter en de Wethouder gaat Joost aangeven dat hij zich zorgen maakt omdat dat alles vrij traag verloopt

De  vraag aan de Wethouder is dus  om hier nadrukkelijk aandacht aan te schenken

Rooster van aftreden : Joost vraagt aan Ad dit na te gaan.

De bijeenkomst van 14 dec.  begint om 19.00u in het Pannehuske Achtmaal

read more

Agenda 25-01-2018

VERGADERING PARTICIPATIERAAD WELZIJN ZORG ZUNDERT.

 

Agenda 25 januari 2018.

 

 1. Opening voorzitter.

 

Vaststellen agenda.

 

 1. Mededelingen/ingekomen en uitgegane post.

 

 1. Verslag vergadering 16 november 2017.

 

 1. Overleg voorzitter/ambtenaar.

 

 1. Verordening:

 

 • Verordening participatieraad 2010.
 • Verordening participatieraad 2017.
 • Verordening sociaal domein.

 

 1. Lidmaatschap participatieraad:

 

 • Rooster aftreden.
 • Benoemingsprocedure nieuwe leden.
 • Samenstelling werkgroepen.

 

 1. Website:

 

 • Vormgeving, aanpassing en onderhoud website.
 • Koppeling website participatieraad met website gemeente.

 

 1. Werkwijze participatieraad:

 

 • Tweesporenbeleid B&W en participatieraad.

Stukken niet achteraf, maar tegelijkertijd.

 

 1. Bekendheid participatieraad:

 

 • Profilering via Zundertse Bode.
 • Bekendheid via doelgroepen.
 • Secretariaatsadres bij voorzitter.

 

 1. Rondvraag en afsluiting.

 

read more

Nieuwe voorzitter

Op 14 december heeft Joost van Langen de voorzittershamer overgedragen
aan Jan koetsenruiter

read more

Agenda vergadering 8 juni 2017

Beste leden,

 

Vriendelijk wordt u uitgenodigd voor de vergadering van de participatieraad

op donderdag 8 juni 2017 in het centrum Bij ons……in Zundert.

De aanvang is als gebruikelijk om 20.00 uur.

 

AGENDA.

 

1.            Opening voorzitter.

 

2.            Kennismaking met wethouder Rinie van Tilburg (plaatsvervanger voor

wethouder Jan Aarts).

 

3,            Verslag van de ombudsman, de heer Ignace Nolet.

 

4.            Ingekomen/uitgegane post en mededelingen.

 

5.            Verslag vergadering participatieraad 18 mei 2017.

 

6.            Jaarverslag participatieraad 2016.

 

7.            Brief participatieraad aan gemeente d.d. 26 mei 2017.

 

8.            Overleg voorzitter met Jan de Pooter.

 

9.            Ronde doelgroepen.

 

10.          Rondvraag en afsluiting.

 

read more

Reactie op verordening Maatschappelijke Ondersteuning 2017

 

 

College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Zundert

d.t.v. Dhr. J. de Pooter.

Postbus 10.001

4880 GA Zundert                                                                      

 

                 Rijsbergen, 26 mei 2017.

                                                                                              

 

 

Geacht College, Geachte heer de Pooter,

 

 

Naar aanleiding van uw verzoek gedaan in de vergadering van de Participatieraad d.d.18 mei 2017,

doe ik u hierbij toekomen  het advies  van de Participatieraad op de  adviesnota wijziging Verordening Participatieraad Welzijn Zorg Zundert 2010 en het raadsbesluit  verordening Maatschappelijke ondersteuning 2017 en tevens op  de  adviesnota beleidsregels maatschappelijke ondersteuning en tarieven huishoudelijke ondersteuning.

 

 

Ten aanzien van de  wijziging verordening Participatieraad deel ik U mede dat de Participatueraad  akkoord gaat met de voorgestelde wijzigingen.

Tevens breng ik u hierbij  op de hoogte dat in de loop van het jaar 2017 een verzoek van de Participatieraad naar de gemeente Zundert zal worden gestuurd met het verzoek de bijdrage in de onkosten van de Participatieraad voor 2018 te verhogen.

De  bijdrage van 3750 euro per jaar die in 2015 is vastgesteld voor 2016 en die ook voor 2017, zonder enige indexering zou worden uitbetaald, volstaat niet, meer zeker nu ook nog zorg gedragen moet worden voor een kwalitatieve ondersteuning van de Participatieraad.

 

Ten aanzien van de beleidsregels maatschappelijke ondersteuning maken wij bezwaar tegen de  procedure zoals deze is gevolgd.  De participatieraad en andere WMO-raden van de B-6-gemeenten waren uitgenodigd voor een  bijeenkomst in Rucphen op 24 april 2017. Daar werd met name door een medewerker van de gemeente Zundert, naar onze mening, ongepaste druk uitgeoefend op de aanwezige leden van de Participatieraad om daar ter plaatse akkoord te gaan met de daar besproken beleidsregels.

Wij vragen u in het vervolg zorgvuldiger om te gaan met  het vragen van een reactie aan de Participatieraad en dit zeker niet van ons te verwachten op een, naar het zich laat aanzien, voorlichtende bijeenkomst, samen met andere gemeenten.

Inhoudelijk zijn er op die bijeenkomst op 24 april 2017 onderwerpen aan de orde geweest die niet zijn terug te vinden in het verslag van die bijeenkomst.

Het gaat dan bijvoorbeeld over het client-tevredenheidonderzoek waarbij  door de Participatieraad is voorgesteld dat in de vorm van een intervieuw te laten plaatsvinden om meer diepgang te krijgen in de reacties en niet alleen schriftelijk,  clienten te benaderen.

Wij vinden dat de zes samenwerkende gemeenten zich te veel verschuilen achter het “verplichte” karakter van het VNG-onderzoek. Iedere gemeente, dus ook Zundert, heeft hier een eigen verantwoordelijkheid voor een goede invulling voor haar inwoners.

 

 

 

 

Wij betreuren het dat de adviesnota met de nieuwe beleidsregels maatschappelijke ondersteuning en tarieven huishoudelijke ondersteuning alleen ziet op nieuwe gevallen.

De in de gemeente Zundert bestaande rechtsongelijkheid blijft nu gehandhaafd.

Wij  missen in de beleidsregels een “reparatieregeling” voor die clienten die het de afgelopen  maanden met extra diensten-cheques hebben moeten doen.

Voor die clienten verandert er niets is positieve zin. Zij vallen, na het het opgebruiken van hun diensten-cheques, terug in de voor hen vastgestelde uren.

Dit terwijl de mensen die indertijd bezwaar hebben gemaakt hun oude uren nog steeds behouden.

De gemeente Zundert heeft daarin tot onze grote verwondering een pragmatische keuze, gemaakt waarbij  dus ook na de invoering van de nieuwe beledsregels nog steeds sprake is van rechtsongelijkheid binnen de gemeente Zundert.

Wij hebben deze nog steeds bestaande rechtsongelijkheid ook aangekaart bij de landelijke Koepel van Adviesraden Sociaal Domein.

Wij kunnen dan ook niet instemmen met de in de adviesnota gepreenteerde beleidsregels.

 

 

Ten aanzien van de verordening Maatschappelijke ondersteuning 2017 zijn wij verheugd dat u uitvoering geeft aan art. 2.1.6. van de Wet WMO  2015 en dat  de jaarlijkse waardering van de mantelzorger weer is opgenomen.Het in de verordening genoemde bedrag van 75,00 euro vinden wij passend.

Wel missen wij een duidelijke omschrijving van een  tijdpad.Tussen de regels door is het ongetwijfeld te lezen, maar voor veel mensen, lees de clienten en degenen die hen bijstaan, is het aanbevelenswaardig dat  de verordening wordt aangevuld met een bijlage bij de verordening.

Daarin kan dan het tijdpad schematisch  worden  aangegeven. Wanneer beslist men op een aanvraag, wanneer komt er een keukentafelgesprek en wanneer volgt dan  dan een beschikking en binnen hoeveel tijd kan ik ertegen in beroep.

.

Ook  zou u deze verordening  nog moeten aanvullen met  gegevens over het mantelzorgcompliment. De verordening is nog niet compleet .Wij missen, ook in de bijgevoegde toelichting, wie, wanneer en hoe men zich kan aanmelden om  in aanmerking te komen voor het mantelzorgcompliment.

 

Na de hierboven genoemde aanvullingen kunnen  wij instemmen met deze verordening

 

 

 

Wij zijn graag bereid om over bovenstaand advies  nog nader met U van gedachten te wisselen.

 

 

 

 

met vriendelijke groet,

 

 

 

namens de Particpatieraad

 

 

Joost van Langen

Voorzitter                                                                                                          

 

 

 

 

read more

Verslag vergadering 20 april 2017

Participatieraad Welzijn Zorg Zundert.

 

 

Onderwerp                        :              Verslag vergadering 20 april 2017.

Lokatie                                :              Centrum Bij ons……in Zundert.

Aanvang                              :              20.00 uur.

Afwezig                               :              Jos Hereijgers.

 

 

 1. Opening.

 

Opening met welkom aan de leden.

 

 1. Mededelingen,ingekomen en uitgegane post:

 

–          Geen bijzondere mededelingen en ingekomen/uitgegane stukken.

 

 1. Verslag 16 maart 2017:

 

–          Ad heeft met Inge Felter contact gehad. Zij kan ’s avonds de vergadering niet bezoeken. Hij maakt met haar een aparte afspraak (hoeft niet op korte termijn).

–          Joost heeft op 29 mei een afspraak met wethouder Aerts. Daarbij wordt zeker teruggekomen op onze brief van 3 maart.

–          Verslag bijeenkomst Zunderts DNA opvragen.

–          Ombudsman heeft om vergaderschema gevraagd en sluit in de vergadering van juni aan.

–          In de 2e helft 2017 volgt een inhoudelijk onderzoek WMO in Zundert.

–          De notulen worden vervolgens vastgesteld.

 

 1. Overleg voorzitter met Jan de Pooter, gemeente Zundert:

 

–          Een weergave van dit gesprek is door Joost vastgelegd.

–          Verordening participatieraad wordt aangepast. Vergoeding secretariaat via SWZ is per 1-1-2017 stopgezet.Rene pleit ervoor

 

 1. Kort verslag ombudsman:

 

–          Ignace Nolet is deze en de komende vergadering niet beschikbaar. Hij kan in juni wel aanschuiven. Vraag is of hij een verslag van zijn werkzaamheden tot nu toe voor de gemeente moet maken en of dit beschikbaar is. Voor 8 juni a.s. wordt aan de ombudsman gevraagd verslag te doen.

 

 1. Clientenraad Werkplein Hart van West Brabant:

 

 1. Ronde doelgroepen:

 

–          Collectief vervoer.

Het bindend OV reisadvies blijft aandachtspunt.OV is het uitgangspunt, deeltaxi alleen als het niet anders kan. Met name de doelgroep ouderen, die ’s avonds niet zo graag naar een verdergelegen bushalt lopen, zijn hier de dupe. Met hen wordt geen rekening gehouden. Ook de ouderenbonden zouden een harder protest moeten laten horen.  Echter is dit een zaak, die vooral bij de Provincie rust en waar we lokaal weinig invloed kunnen uitoefenen.

Volgens onderzoek is het aantal klachten over de deeltaxi stabiel gebleven.

 

–          Jeugdzorg.

Ambulant werken is uitgangsput. Opname wordt uitgesteld en situaties verergeren. Langer thuis, vaak eerder crisissituaties. Jongeren krijgen niet meer de hulp, die zij nodig hebben.

 

–          Rina.

Versoepeling invalide parkeerkaarten (geen eigen bijdrage meer) betekent toename van parkeerdruk.

 

–          Mantelzorgbeleid.

Beleidsnota heeft enige vertraging opgelopen. Eind mei dient deze te verschijnen.

 

 1. Bijeenkomst WMO raden 24 april.

 

–          Bedoeld voor de 5 WMO adviesraden van Moerdijk, Halderberge, Rucphen, Zundert

en Etten-Leur.

–          De stukken, die ter sprake komen zijnn:

 1. Wijzigingen in de verordening WMO.
 2. Verordening maatschappelijke ondersteuning 2017.
 3. Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning 2017.

–          Ad bezoekt deze bijeenkomst (opm. Adje is ook aanwezig geweest).

–          Belangrijk is te horen hoe de gemeente omgaat met de huishoudelijke ondersteuning.

 

 1. Rondvraag en afsluiting.

 

–          Mieke is 18 mei afwezig ( de vergadering in oktober kan ze wel bezoeken).

–          Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering.

read more