Notulen vergadering 17 -05-2018

PARTICIPATIERAAD ZUNDERT,

Achtmaal, Klein Zundert, Rijsbergen,Wernhout en Zundert.

 

 

Onderwerp                        :              Verslag vergadering 17 mei 2018.

Locatie                                 :              Ouderencentrum Levenslust.

Aanvang                              :              20.00 uur.

Aanwezig                           :              Jan Koetsenruijter, Rina van Hassel-Jochems, Adrienne

 Bersi-Goossens, Louise Schellen, Mieke Mutsters, Jos Hereijgers, René Disseldorp en Ad Frèrejean.

Gasten                                 :              Bulent Acer.

Verslag                                :              Ad Frèrejean.

 

 1. Opening voorzitter.

 

Welkom aan de leden.

Speciaal welkom aan Bulent Acer, die als gemeenteambtenaar belast is met het thema

participatie.

 

 1. Vaststellen agenda.

 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

 1. Introductie Bulent Acer.

 

 • Sinds 2017 bij de gemeente Zundert werkzaam.
 • Als participatieambtenaar hoopt hij een reële bijdrage te kunnen leveren aan de gemeenschap.
 • Hij is tevens ambassadeur.
 • Naast de participatieraad zullen ook de ambassadeurs zich via een kolom in de Zundertse Bode presenteren.
 • Een dorpsraad voor Zundert, een jeugdraad zoals in B.o.Z. en de omgevingswet zijn

bijzondere aandachtspunten.

 

 1. Mededelingen, ingekomen en uitgegane post.

 

 • Excuus van Jan voor het mede doen ondertekenen van een brief als clientondersteuner door de voorzitter van de participatieraad.
 • Jan heeft contact gezocht met de D6 collega’s voor meer overleg.

In een eerder initiatief is Zundert afgehaakt. Doel is het breder op te zetten.

 • Rene meldt het ontbreken van een hek rondom de basisschool in Rijsbergen

wat z.i. voor gevaarlijke situaties zorg. De schoolleiding ziet hier de noodzaak niet van in. Melding maken bij de gemeentelijk ambassadeur (René).

 • Mantelzorg brief van Ko Knoop. Veel waardering, maar het werken met 2 coupures wordt niet erg handig gevonden. Gemeente hierop attenderen (Ad).

 

 

 1. Verslag vergadering 19 april 2018.

 

Verandering van bank wordt geregeld. Het verslag wordt verder zonder wijzigingen aldus vastgesteld.

 

 1. Overleg voorzitter/Jan de Pooter 9 mei 2018.

 

 • Innovatiebonus € 42.000,- WMO begeleiding is een eenmalige toekenning. Dit wordt betaald uit het budget voor begeleiding. Alleen voor zorgaanbieders, die een contract hebben.

De participatieraad is van mening dat je van grote instellingen innovatie mag verwachten. Daar hoef je geen bonus op te zetten.

Die zou uitdrukkelijk naar andere,kleinere organisaties moeten gaan. Innovatie is op zich een goede zaak, maar alle organisaties moeten van deze bonus op de hoogte gesteld worden.

 • Armoede- of minimabeleid.

Er is nog geen ambtelijk advies aan het college gegeven over de KWIZ rapportage.

De Kleinsma gelden zijn niet gelabeld. € 40.000,- is door Zundert naar de Stichting Leergeld gegaan.

Gemeente wil de Kleinsma gelden goed besteden.

Een webshop is in Zundert niet beschikbaar. Toch zou dit ook in Zundert een goede zaak zijn. De gemeente hierop attenderen (Ad).

Nadeel is dat veel mensen hun privéleven  niet willen prijsgeven.

Indien sportverenigingen een minimabeleid voeren is het zaak dat privacy van mensen gewaarborgd is.

Een zaak vooral van Thuisvester en de huurdersvereniging.

Belangrijk is dat er voldoende betaalbare huurwoningen zijn.

Het gemeentelijk huisvestingsbeleid is vastgesteld.

 • Vraag is hoe de gemeente omgaat met privacybeleid.
 • Jan de Pooter gaat met pensioen, maar blijft nog wel e.e.a. voor Zundert doen.

 

 

Twan Zopfi volgt Jan Aarts op als wethouder.

Bij het afscheid van Jan arts op 25 mei neemt Jos Hereijgers ook de participatieraad waar.

 

 1. Opvolging mantelzorg en mensen met beperking.

 

Advertentie is inmiddels op de gemeentelijk pagina geplaatst.

 

 1. NL voor elkaar.

 

Het gaat om privacywetgeving en vrijwilligersorganisaties.

Niet zozeer van toepassing op de participatieraad.

 

 1. Stand van zaken.

 

Vanaf 1-1-2018 ontvangt de kruisvereniging 30% minder van de zorgverzekeraars.

Dit bedrag is als bijdrage aan de gemeente gevraagd. Nog geen besluit is hierover genomen.

 • Platform gehandicapten.

Geen adviesorgaan voor de gemeente.

Het platform wil zichzelf opheffen en taken bij SWZ en de participatieraad onderbrengen. Dit is echter nog niet gebeurd.

Voor adviezen gebruikt de participatieraad geen format. Dit gaat per officieel

briefpapier van de raad.

 

 1. Rondvraag en afsluiting.

 

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering.

read more

Agenda vergadering 21-06-2018

PARTICIPATIERAAD ZUNDERT

Achtmaal, Klein Zundert, Rijsbergen,Wernhout en Zundert.

 

AGENDA VERGADERING 21 juni 2018.

 

 1. Opening voorzitter.

 

 1. Vaststellen agenda.

 

 1. Gesprek met Jan de Pooter:

 

 • Evaluatie mininabeleid gemeente Zundert, rapportage KWIZ.
 • Inkomens effect rapportage gemeente Zundert, rapportage KWIZ.
 • Innovatiebonus wmo begeleiding 2018.

 

 1. Mededelingen, ontvangen en verzonden post.

 

 1. Verslag vergadering 17 mei 2018.

 

 1. Werving vertegenwoordiging mantelzorg en mensen met beperking.

 

 1. Bestuursopdrachten:

 

 • Integrale bestuursopdrachten, Jan Koetsenruijter.
 • WMO Jos Hereijgers,Ad Frerejean.
 • Jeugdzorg, Mieke Mutsters en Louise Schellen.
 • Participatiewet, Louise Schellen en Rene Disseldorp.

 

 1. Rondvraag en afsluiting.

 

BIJLAGEN:

 

 • Rapportage KWIZ, evaluatie minimabeleid gemeente Zundert(reeds ontvangen).
 • Rapportage KWIZ, inkomenseffectrapportage gemeente Zundert(reeds ontvangen).
 • Verslag 17 mei 2018.

 

read more

Notulen vergadering 19-04-2018

PARTICIPATIERAAD ZUNDERT

Achtmaal, Klein Zundert,Rijsbergen,Wernhout e Zundert.

 

 

Onderwerp                        :              Verslag vergadering 19 april 2018.

Locatie                                 :              Ouderencentrum Levenslust.

Aanvang                              :              20.00 uur.

Aanwezig                            :              Rina van Hassel-Jochems, Jan Koetsenruijter, Adrienne Bersi-

Goossens, Louise Schellen, Mieke Mutsters, René Disseldorp,

Ad Frèrejean, Ko Knoop.

Afwezig                               :              Jos Hereijgers (m.k.).

Gasten                                 :              Geen.

Verslag                                 :              Ad Frèrejean.

============================================================================

 

 

 • Opening met welkom aan de leden. Jos Hereijgers komt mogelijk aan het einde

van de vergadering.

 

 1. Vaststellen agenda.

 

 • Financiële zaken (verdeling secretariaatskosten worden toegevoegd aan

agendapunt 6.

 

 1. Mededelingen, ingekomen en uitgegane post.

 

 • De buurtsportcoach is bedoeld voor stimulering bewegen voor ouderen. Dit project wordt aanbesteed (3 organisaties). Blijkbaar heeft de gemeente hier een apart budget voor.

Er komt een plan van aanpak.

De participatieraad is tot op heden op geen enkele wijze geïnformeerd.

 • Opheffing van het platform gehandicapten ligt in het verschiet. Het is geen officiële gemeentelijke commissie. Mogelijk uitvoerende taken bij SWZ en belangenbehartiging mensen met beperking geheel bij de participatieraad. Deelname reizigersoverleg ook bij participatieraad.
 • SNS bank aanmelding is geregeld. Is de participatieraad een stichting ?
 • De gemeente organiseert een cursus voor omgang/begeleiding/ondersteuning mensen met verward gedrag. Rina,Jan,Ad enAdrienne melden zich aan.
 • Mieke neemt per 1 januari 2019 afscheid i.v.m. drukke werkzaamheden.

Opvolger mogelijk bij Stokperdje zoeken. Eric Brait tijdig benaderen.

 • Ter ondersteuning van de kruisvereniging voor het verzoek om financiering van de wijkzuster heeft de participatieraad het college en brief gestuurd.

 

 

 1. Verslag 22 maart 2018 en actielijst.

 

 • Jammer dat bij de presentatie van Harrie Dirkx de nadruk teveel op de WMO lag

en niet op huisvesting in Zundert.

 • Bij reacties voor de functies mantelzorg en mensen met beperking vormen Ja,René en Ad de selectiecommissie.
 • Jan vraagt aan wethouder Jan Aerts wat Zundert doet op terrein armoedebeleid.
 • Het verslag wordt zonderwijzigingen vastgesteld.

 

 1. Verslag overleg Jan de Pooter 11 april 2018.

 

 • Platform gehandicapten vindt dat zij geen bestaansgrond meer heeft en wil zichzelf

Opheffen. Projecten gips en toegankelijkheid overhevelen naar SWZ,

belangenbehartiging gehandicapten volledig bij participatieraad.

 • Heet Bulent uitnodigen ter kennismaking bij volgende vergadering. Hij heeft burgerparticipatie als hoofdtaak.
 • Over de subsidieaanvraag voor de wijkzuster volgt eerst een ambtelijk advies.
 • Rapport KWIZ wordt toegezonden.

Armoedebeleid valt grotendeels onder bijzondere bijstand.

 

 1. Werkgroep PR 12 april 2018.

 

 • In de naamgeving van de participatieraad worden kerkdorpen vermeld (advies gemeenteambassadeurs).
 • Tekst flyer/folder ook op frontpage website.
 • 2 vacatureoproepen voor mantelzorg en mensen met beperking.
 • Advertentie komt in gemeentelijke pagina.

 

 • Het voorstel van de penningmeester tot verdeling van de secretariaatskosten wordt

aangenomen. Voor 2018 geldt de volgende afspraak:

Secretaris Ad Frèrejean, € 150 materaai,€150 extra vergoeding op de vacatiegelden.

Voorzitter Jan Koestenruijter, € 100 materiaal en € 100 extra vergoeding op de vacatiegelden.

€ 100 in kas houden voor onvoorziene uitgaven.

Bij begroting 2019 rekening houden met vergoeding op basis maximale vrijwilligersvergoeding.

 

 

 • Diverse onderdelen 1 project voor einde jaar.
 • Lijstjes met gewenste beleidsnotities. Wat is verschenen, wat moet je weten.
 • Samenvatting ambtelijke stukken is wenselijk.
 • Jan, integrale bestuursopdrachten.

Bijzondere aandacht 18-/18+.

 • Ad en Jos, WMO.

Bijzondere aandacht innovatie.

 • Mieke en Louise, jeugdzorg.

Project 10-/18+, veiligheid en vroeg signalering.

 • Louise,René,Participatiewet.

Harmonisatie armoedebeleid. Punten 7 en 10.

 

 1. Kwalitatief clientervaringsonderzoek WMO.

 

 • Kwalitatief- en kwantitatief onderzoek vinden in dezelfde periode plaats.
 • Companen doet kwalitatief onderzoek, ander bureau kwantitatief.
 • Afgewezenen worden ook in het onderzoek meegenomen.
 • 20 mensen worden geïnterviewd.
 • Augustus is resultaat kwalitatief onderzoek bekend.

 

 

 • Kruisvereniging West Brabant is met wijkzusterproject gestart.
 • Nieuwe kruisvereniging Etten-Leur/Zundert opgericht. Financiën nu bij zorgverzekeraar.
 • Zorgverzekeraar kort 30%. Reden is de welzijnsfunctie. Dit moeten gemeente betalen.
 • Volgende vergadering weer op agenda plaatsen.

 

 

 • Sportclubs Zundert zouden budget hebben voor deelname kinderen in armoede.

Hoe is de privacy gewaarborgd ?

 • KWIZ onderzoekslijst is opgevraagd.

 

 1. Afscheid Ko Knoop.

 

 • Afscheid wordt genomen van Ko. Zij heeft steeds waardevolle adviezen gegeven

over te voeren mantelzorgbeleid waarvoor ons aller dank.

Zij blijft wel clientondersteunen van de KBO.

 

 1. Rondvraag en afsluiting.

 

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering.

read more

Agenda 17-05-2018

PARTICIPATIERAAD ZUNDERT.

Achtmaal,Klein Zundert,Rijsberen,Wernhout en Zundert.

 

Agendavoorstel vergadering 17 mei 2018.

 

 1. Opening voorzitter.

 

 1. Vaststellen agenda.

 

 1. Introductie Bulent Acer, ambtenaar participatiebeleid gemeente Zundert.

 

 1. Mededelingen en ingekomen en uitgegane post.

 

 1. Verslag vergadering 19 april 2018.

 

 1. Overleg voorzitter met Jan de Pooter d.d. 9 mei 2018:

 

 • Innovatiebonus WMO begeleiding. 2018.
 • Armoedebeleid gemeente Zundert ( Kleinsma gelden, KWIZ onderzoek, diapresentatie Werkplein).

 

 1. Nieuwe wethouder Twan Zopfi.

Afscheid wethouder Jan Aarts 25 mei 2018 van 16.30 tot 19.00 uur.

 

 1. Werving kandidaten opvolging mantelzorg en mensen met beperking.

 

 1. NLvoorelkaar,

AVG Algemene Verordening Gegevensbescherming in de vrijwillige sector.

Ook voor participatieraad.

 

 1. Stand van zaken:
 • Opheffing platform gehandicapten en taakverdeling.

 

 1. Rondvraag en afsluiting.

 

read more

Afscheid Ko Knoop

Tijdens de vergadering van 19-04-2018 nam Ko Knoop afscheid van de participatieraad.
8 jaar lang vertegenwoordigde zij de mantelzorgers in onze raad. Voorzitter Jan Koetsenruijter dankte haar voor haar inzet

 

 

read more

Notulen vergadering 22-03-2018

PARTICIPATIERAAD ZUNDERT.

Achtmaal, Klein Zundert, Rijsbergen,Wernhout en Zundert.

 

Onderwerp                                       :              Verslag vergadering.

Datum vergadering                       :              22 maart 2018.

Locatie                                                :              Ouderencentrum Levenslust, Klein Zundert.

Aanvang                                             :              20.00 uur.

Aanwezig                                           :              Adje Maes-Martens, Rina van Hassel-Jochems,

                                                                               Jan Koetsenruijter, Adrienne Bersi-Goossens,

                                                                               Jos Hereijgers, Louise Schellen,René Disseldorp,

                                                                               Ad Frèrejean.

Afwezig                                              :              Ko Knoop (m.k.)

Gasten                                                :              Harrie Dirkx.

Verslag                                                :              Ad Frèrejean.

============================================================================

 

 

 

De voorzitter opent de vergadering met een bijzonder welkom aan de heer Dirkx.

Hij zal ons informeren over seniorenhuisvesting en de WMO.

De agenda en het verslag zijn niet door iedereen ontvangen. Ad maakt dit in orde.

 

 1. Vaststellen agenda.

 

De actielijst wordt toegevoegd aan punt 12 van de agenda.

Eveneens het reizigersoverleg collectief vervoer.

 

 1. Vragen n.a.v. Inleiding heer Dirkx:

 

 • Hoeveel mensen maken in Zundert gebruik van de WMO ?
 • Heeft de gemeente Etten-Leur de dienstencheques in 2018 ook gehalveerd ?
 • De kruisvereniging Etten-Leur/Zundert heeft de gemeenten verzocht bij te dragen

In de kosten van het wijkzusterproject. Een kopie wordt naar de leden gestuurd.

Vraag is of de participatieraad dit verzoek kan ondersteunen.

 

 1. Mededelingen/post in/uit:

 

 • Ko heeft 16/3 aangegeven per direct te willen terugtreden als lid van de participatieraad. Afscheid in de vergadering van april.

 

 1. Verslag 15 februari 2018:

 

 • Er is geen schriftelijke bevestiging van het budget van € 4.935,- voor 2018 ontvangen.

Alleen een mondelinge toezegging.

 • Het openen van een rekening bij de SNS bank en het beeindigen van de rekening bij de Rabobank zijn nog niet geregeld. Jan opent een rekening bij de SNS. Zodra dit gebeurd is kan Rina de rekening bij de Rabobank afsluiten.

 

 • Zonder verdere bemerkingen wordt het verslag vastgesteld met dank aan de secretaris.

 

 1. Overleg voorzitter met Jan de Pooter d.d. 7 maart 2018:

 

 • Jan heeft de leden een overzicht van het besprokene met Jan de Pooter toegestuurd.
 • Elk kerkdorp heeft een ambassadeur, die zijn/haar oor te luister legt. Op de gemeentelijke website is vermeld wie die ambassadeurs zijn.

 

 

 1. Kwalitatief client-tevredenheidsonderzoek WMO:

 

 • Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Companen, hetzelfde bureau wat jaarlijks het gemeentelijk client tevredenheids onderzoek uitvoert.
 • De participatieraad zou graag inzage hebben in de opdracht, die is verstrekt en de te hanteren vragenlijst.
 • Een programma van eisen voor het onderzoek wordt door René aan de leden toegezonden.
 • De (anonieme) brief over het disfunctioneren van het loket Elz wordt niet besproken.

In het clientervaringsonderzoek dient het functioneren van Elz te worden meegenomen.

Anderzijds heeft Elz haar werkwijze reeds aangepast door ook na de aanvraag/indicatie/toewijzing contact met de cliënt te blijven onderhouden.

We kunnen niet oordelen n.a.v. één ontevreden klant.

 

 

 1. Rooster aftreden participatieraad:

 

 • Van Adje wordt vandaag afscheid genomen met dank voor haar inzet voor mensen met een beperking in de participatieraad, het platform gehandicapten en het reizigersoverleg collectief vervoer.
 • Rina geeft aan per 1 januari 2019 te willen terugtreden als lid van de participatieraad.

Zij heeft zich dan 8 jaar ingezet vanuit de dorps- en wijkraden.

 • Ko is vandaag niet aanwezig. Van haar wordt in de vergadering van april afscheid genomen.
 • De PR commissie maakt een ontwerp vacature tekst voor de gemeentelijke pagina in de Zunderste Bode. De afdeling communicatie van de gemeente biedt haar medewerking.

Het is goed een kleine selectiecommissie te benoemen om de aanmeldingen te beoordelen en af te handelen

 

 

 

 

 1. Presentatie en profilering participatieraad:

 

 • Vanuit de gemeentelijke ambassadeurs/afdeling voorlichting is opgemerkt de namen van de kerkdorpen in de naamvoering van de participatieraad te vermelden. Dat ligt nog steeds gevoelig.

Verder de naamgeving zo kort mogelijk houden.

Bovendien is de naam Zorg en welzijn niet dekkend meer.

Het wordt dan:

PARTICIPATIERAAD ZUNDERT, Achtmaal,Klein Zundert, Rijsbergen,Wernhout en Zundert

 

De gemeentelijke ambassadeurs leggen hun oor te luister in de diverse kerkdorpen van Zundert.  Info op de gemeentelijke website.

 

 

 • De wens is te komen tot een duidelijke huisstijl . De foldertekst wordt herzien en er

wordt gekeken of een flyer niet beter is dan een vouwfolder.

De gemeente heeft een budget in het vooruitzicht gesteld voor PR activiteiten.

 

 • Voor de bekendmaking van het werk van de participatieraad is het idee seniorenorganisaties en vrouwenorganisaties (potentieel mantelzorgers) te benaderen.

 

 1. Bestuursopdrachten:

 

 • Jan neemt de integrale bestuursopdracht sociaal domein 2018 voor zijn rekening.
 • Louise en René het werkplan participatiewet 2018.
 • Mieke en Louise het werkplan jeugd 2018.
 • Ad en Jos het WMO werkplan 2018.
 • In de volgende vergadering komen we hierop terug.

 

 • Algemeen advies aan de gemeenten is de betreffende participatieraden periodiek te informeren over de stand van zaken.

 

 1. Vertegenwoordiging mensen met beperking:

 

 • Naast de belangenbehartiging van mensen met fysieke beperking is er ook de groep mensen met verstandelijke en psychische beperking. Vraag is wie deze groepen t.a.v. gemeentelijk beleid vertegenwoordigt. In de verdere vormgeving van de participatieraad dient hieraan aandacht te worden besteed.

 

 1. Rondvraag en afsluiting:

 

read more

Notulen vergadering 22-03-2018

PARTICIPATIERAAD ZUNDERT.

Achtmaal, Klein Zundert, Rijsbergen,Wernhout en Zundert.

 

Onderwerp                                       :              Verslag vergadering.

Datum vergadering                       :              22 maart 2018.

Locatie                                                :              Ouderencentrum Levenslust, Klein Zundert.

Aanvang                                             :              20.00 uur.

Aanwezig                                           :              Adje Maes-Martens, Rina van Hassel-Jochems,

                                                                               Jan Koetsenruijter, Adrienne Bersi-Goossens,

                                                                               Jos Hereijgers, Louise Schellen,René Disseldorp,

                                                                               Ad Frèrejean.

Afwezig                                              :              Ko Knoop (m.k.)

Gasten                                                :              Harrie Dirkx.

Verslag                                                :              Ad Frèrejean.

============================================================================

 

 

 

De voorzitter opent de vergadering met een bijzonder welkom aan de heer Dirkx.

Hij zal ons informeren over seniorenhuisvesting en de WMO.

De agenda en het verslag zijn niet door iedereen ontvangen. Ad maakt dit in orde.

 

 1. Vaststellen agenda.

 

De actielijst wordt toegevoegd aan punt 12 van de agenda.

Eveneens het reizigersoverleg collectief vervoer.

 

 1. Vragen n.a.v. Inleiding heer Dirkx:

 

 • Hoeveel mensen maken in Zundert gebruik van de WMO ?
 • Heeft de gemeente Etten-Leur de dienstencheques in 2018 ook gehalveerd ?
 • De kruisvereniging Etten-Leur/Zundert heeft de gemeenten verzocht bij te dragen

In de kosten van het wijkzusterproject. Een kopie wordt naar de leden gestuurd.

Vraag is of de participatieraad dit verzoek kan ondersteunen.

 

 1. Mededelingen/post in/uit:

 

 • Ko heeft 16/3 aangegeven per direct te willen terugtreden als lid van de participatieraad. Afscheid in de vergadering van april.

 

 1. Verslag 15 februari 2018:

 

 • Er is geen schriftelijke bevestiging van het budget van € 4.935,- voor 2018 ontvangen.

Alleen een mondelinge toezegging.

 • Het openen van een rekening bij de SNS bank en het beeindigen van de rekening bij de Rabobank zijn nog niet geregeld. Jan opent een rekening bij de SNS. Zodra dit gebeurd is kan Rina de rekening bij de Rabobank afsluiten.

 

 • Zonder verdere bemerkingen wordt het verslag vastgesteld met dank aan de secretaris.

 

 1. Overleg voorzitter met Jan de Pooter d.d. 7 maart 2018:

 

 • Jan heeft de leden een overzicht van het besprokene met Jan de Pooter toegestuurd.
 • Elk kerkdorp heeft een ambassadeur, die zijn/haar oor te luister legt. Op de gemeentelijke website is vermeld wie die ambassadeurs zijn.

 

 

 1. Kwalitatief client-tevredenheidsonderzoek WMO:

 

 • Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Companen, hetzelfde bureau wat jaarlijks het gemeentelijk client tevredenheids onderzoek uitvoert.
 • De participatieraad zou graag inzage hebben in de opdracht, die is verstrekt en de te hanteren vragenlijst.
 • Een programma van eisen voor het onderzoek wordt door René aan de leden toegezonden.
 • De (anonieme) brief over het disfunctioneren van het loket Elz wordt niet besproken.

In het clientervaringsonderzoek dient het functioneren van Elz te worden meegenomen.

Anderzijds heeft Elz haar werkwijze reeds aangepast door ook na de aanvraag/indicatie/toewijzing contact met de cliënt te blijven onderhouden.

We kunnen niet oordelen n.a.v. één ontevreden klant.

 

 

 1. Rooster aftreden participatieraad:

 

 • Van Adje wordt vandaag afscheid genomen met dank voor haar inzet voor mensen met een beperking in de participatieraad, het platform gehandicapten en het reizigersoverleg collectief vervoer.
 • Rina geeft aan per 1 januari 2019 te willen terugtreden als lid van de participatieraad.

Zij heeft zich dan 8 jaar ingezet vanuit de dorps- en wijkraden.

 • Ko is vandaag niet aanwezig. Van haar wordt in de vergadering van april afscheid genomen.
 • De PR commissie maakt een ontwerp vacature tekst voor de gemeentelijke pagina in de Zunderste Bode. De afdeling communicatie van de gemeente biedt haar medewerking.

Het is goed een kleine selectiecommissie te benoemen om de aanmeldingen te beoordelen en af te handelen

 

 

 

 

 1. Presentatie en profilering participatieraad:

 

 • Vanuit de gemeentelijke ambassadeurs/afdeling voorlichting is opgemerkt de namen van de kerkdorpen in de naamvoering van de participatieraad te vermelden. Dat ligt nog steeds gevoelig.

Verder de naamgeving zo kort mogelijk houden.

Bovendien is de naam Zorg en welzijn niet dekkend meer.

Het wordt dan:

PARTICIPATIERAAD ZUNDERT, Achtmaal,Klein Zundert, Rijsbergen,Wernhout en Zundert

 

De gemeentelijke ambassadeurs leggen hun oor te luister in de diverse kerkdorpen van Zundert.  Info op de gemeentelijke website.

 

 

 • De wens is te komen tot een duidelijke huisstijl . De foldertekst wordt herzien en er

wordt gekeken of een flyer niet beter is dan een vouwfolder.

De gemeente heeft een budget in het vooruitzicht gesteld voor PR activiteiten.

 

 • Voor de bekendmaking van het werk van de participatieraad is het idee seniorenorganisaties en vrouwenorganisaties (potentieel mantelzorgers) te benaderen.

 

 1. Bestuursopdrachten:

 

 • Jan neemt de integrale bestuursopdracht sociaal domein 2018 voor zijn rekening.
 • Louise en René het werkplan participatiewet 2018.
 • Mieke en Louise het werkplan jeugd 2018.
 • Ad en Jos het WMO werkplan 2018.
 • In de volgende vergadering komen we hierop terug.

 

 • Algemeen advies aan de gemeenten is de betreffende participatieraden periodiek te informeren over de stand van zaken.

 

 1. Vertegenwoordiging mensen met beperking:

 

 • Naast de belangenbehartiging van mensen met fysieke beperking is er ook de groep mensen met verstandelijke en psychische beperking. Vraag is wie deze groepen t.a.v. gemeentelijk beleid vertegenwoordigt. In de verdere vormgeving van de participatieraad dient hieraan aandacht te worden besteed.

 

 1. Rondvraag en afsluiting:

 

read more

Vacatures

Vacatures

De Participatieraad Zundert zoekt nieuwe vertegenwoordigers vanuit de doelgroepen:

 

mensen met een beperking en mantelzorgers

 

Heeft u binding met deze doelgroepen dan nodigen wij u uit te solliciteren. Dit kunt u doen door een motivatiebrief te sturen naar de voorzitter van de Participatieraad Zundert:

Jan Koetsenruijter (Berkenring 12, 4881 HC Zundert of per e-mail: koetsenruijter@home.nl).

 

read more