Welkom op de website van Participatieraad Welzijn Zorg Zundert

De Participatieraad Welzijn Zorg Zundert is een onafhankelijk adviesorgaan voor het College van Burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert. De Participatieraad behartigt de belangen van alle inwoners, maar vooral van kwetsbare inwoners van de gemeente Zundert.  Daartoe geeft de Participatieraad het College van Burgemeesters en wethouders  gevraagd en ongevraagd  advies op het gebied van welzijn en zorg.  De gemeente is wettelijk verplicht een dergelijke burgerparticipatie te bevorderen en heeft daartoe de verordening Participatieraad Welzijn Zorg Zundert vastgesteld.

Omdat kwetsbare inwoners in de gemeente Zundert volwaardig mee moeten kunnen doen in de samenleving is de Wet Maatschappelijke Ondersteuning ingesteld. Daarin staat dat gemeenten  per individu moeten kijken naar wat iemand nodig heeft om gewoon  actief mee te kunnen doen in de samenleving, net als anderen. De gebieden waarop de Participatieraad de gemeente adviseert zijn  o.a.  maatschappelijke ondersteuning, werk en inkomen  en jeugdzorg.

De Participatieraad houdt zich op de hoogte van de wensen van kwetsbare inwoners van Zundert en vertaalt deze wensen in voorstellen en adviezen voor het gemeentebestuur. De leden van de Participatieraad houden daarvoor voldoende voeling met de inwoners van de gemeente Zundert. De leden van de Participatieraad vertegenwoordigen een bepaalde achterban zoals bijvoorbeeld ouderen, gehandicapten, mantelzorgers, vrijwilligers en jeugd.

De komende tijd staan verschillende belangrijke onderwerpen op de gemeentelijke agenda die de Participatieraad van nabij zal volgen.  Zo is het compensatiebeginsel een nieuw fenomeen voor de gemeente. De gemeente moet niet meer denken vanuit een bestaand voorzieningenpakket maar moet kijken naar wat iemand nodig heeft om mee te kunnen doen in de samenleving.  Dit vraagt een andere manier van denken van zowel de burgers als de gemeente.  Met ingang van 1 januari 2014 worden een aantal taken uit de AWBZ overgeheveld naar de gemeente. De gemeente krijgt dan de verantwoordelijkheid voor de begeleiding, verzorging en dagbesteding. Daarbij kunnen diverse zorgvragen spelen.
Ook de jeugdzorg wordt in 2015 overgeheveld naar de gemeenten. De overheid wil alle zorg voor de jeugd meer integraal samenbrengen. Hier ligt hier een zeer belangrijke taak voor de gemeente.

————————————————————-

Als u ideeen heeft over onderwerpen die de Participatieraad bij de gemeente kan aankaarten, schroom dan niet om via onderstaand adres of via de mail contact op te nemen met de Participatieraad.
Contactadres
Participatieraad Welzijn/Zorg Zundert (PRWZZ)
Langenakker 6
4891NH Rijsbergen
E-mail : info@prwzz.nl